Õppeasutuse põhialused

 

Üldine asukoht

Korraldame töökohakoolitust järgmistes õppevaldkondades:

 1. a) humanitaarteadused: võõrkeeled ja transporditeenused;
 2. b) haridus: spetsialistide koolitus sellel ametikohal

Kursused ülaltoodud valdkondades on pikaajalised, algavad jaanuaris ja lõpevad detsembris. Keelekursusi saab hiljem liituda ka vastavalt keele tasemele. Keeleoskuse testimine toimub keeleõpetajaga. Koolituse suurus arvutatakse akadeemilistel tundidel, üks tund - 45 minutit.

Õppekeskkond

Klassid toimuvad mugavates tubades, mis on varustatud kõige kaasaegsemate õppevahendite ja õppematerjalidega. Vaheajal pakutakse õpilastele kohvi või teed. Õppetundis luuakse positiivne ja toetav õhkkond. Keelekoolid ja töövihikud ei kuulu koolituse maksumusse, neid saab osta raamatupoes.

Registreerimine kursusele ja vastuvõtule

Võite kursusele registreeruda e-posti teel:

Narva in Keres 20.

Narva kontor on avatud esmaspäevast reedeni kella 10.00-17.00.

Registreerimiskatseid kasutatakse õpilase taseme selgitamiseks; üliõpilase eesmärk ja õppetundide arv. Esialgseid üksikasju esialgse keeleõppegrupi registreerijatelt ei oodata. Kui on vaja varasemat keeleõpet, tuleb teha sobiv keeleeksam. Pärast registreerimist tutvub üliõpilane õppelepingu tingimustega ning pärast heakskiitmist allkirjastab oma nõusoleku registreerimistaotlusele ja saab registreerimise kinnituse.

Arve saadetakse registreerijale koos registreerimiskinnitusega. Õppetööd saab maksta sularahas või pangakaardiga kontorites, pangaülekandena. Palun märkige selgituses konto number, kursuse nimi ja osaleja nimi. Hilinenud maksmise korral kohustub üliõpilane maksma viivist, mille määr on 3% iga viivitatud päeva eest makstavast summast.

Soodustused peredele, kes õpivad samal ajal 2 või enamat pereliiget.

Üliõpilane tagab koha, kui kursuse tasu laekub õigeaegselt. Kui õpingute kestus ületab 2 kuud, on üliõpilasel võimalus tasuda osamakseid vastavalt maksegraafikule.

Tulumaks

Keeleõppekulusid võib kajastada tulumaksudeklaratsioonis õppemaksuna, millest 20% tagastatakse maksjale vastavalt tulumaksuseadusele (§ 26).

Kursuse keeldumine

Kursusest keeldumise korral teavitage sellest kohe koolituse korraldajat. Kui vähem kui kaks päeva enne kursuse algust või kursus on juba alanud, siis õppemaksu ei tagastata. Lisaks tasu koolitatud

 

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Seti takso OU  lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, täiskasvanute koolitaja eetikakodeksist, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 Seti takso OU   pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku koolitusi nii Eestis kui ka välismaal.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Sopran Projekt OU  töö põhiväärtused: usaldusväärsus, kõrgekvaliteet.

 1. SIHTRÜHMAD JA NENDE KOOLITUSVAJADUSED

2.1 Seti takso OU  koolituste sihtrühmad jagunevad neljaks: hariduseta inimesed, töökogemus selles erialal, piiratud võimalustega inimesed, alustades tööd ilu valdkonnas.

2.1.1 Olenevalt kursusest on teatud kursustel osalemiseks tarvis osaleja poolt sülearvuti olemasolu.

2.1.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

2.1.3 Enne koolituse algust analüüsime konkreetse osaleja ja õpperühma õpivajadusi, juhindudes koolituse sisust ja eesmärkidest. Toetame õppijaid individuaalsete õpieesmärkide kirjeldamisel, aidates ühitada neid õppekavast tulenevate eesmärkidega.

 1. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Seti takso OU  viib läbi koolitusi oma õpperuumides või koolituse tellija poolt pakutud kohas, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.

3.2. Kujundame õpikeskkonda, rakendades erinevaid võtteid õppimist toetava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna loomiseks.

3.3 Koolituste õpperuumide ettevalmistamisel lähtume sellest, et õppijatel oleks meeldiv seal õppida: piisavalt õhku ja liikumisruumi, mitte liiga külm ega liiga palav, hea valgustus võrdselt üle ruumi, mugavad toolid ja hea paigutus, vajalikud õppevahendid.

3.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

3.5 Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, Google Hangouts või auditoorsete konsultatsioonide kaudu.

3.6 Seti takso OU  tagab igale koolitusest osalejale kohvipause.

 1. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2 Seti takso OU  õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õpiväljundid;

4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4.3 Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. Sopran Projekt OU  omab koolitusluba.

 1. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

5.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2 Koolitajad peavad jagama andragoogika põhimõtteid ja vastama täiskasvanute koolitaja vähemalt tase 5 kutsestandardi nõudmistele.

5.3 Koolitaja esitab Seti takso OU   direktorile peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

 1. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD

6.1 Seti takso OU  küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt või suuliselt (fikseeritakse koolituse korraldaja poolt kirjalikult).

6.2 Seti takso OU  kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, aadress, hariduse tase ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

ÜLDSÄTTED

1.1. Seti takso OU  (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutus Seti takso OU  (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub kas Seti takso OU   ruumides, rendivates või koolituse tellija ruumides vastavalt vajadusele.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena terve aasta jooksul. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub vene keeles.

1.7 Asjaajamiskeel koolis on vene keel.

1.8 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

1.8.1 õppekava nimetus;

1.8.2 õppekavarühm;

1.8.3 õpiväljundid;

1.8.4 õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

1.8.5 õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

1.8.6 õppe sisu;

1.8.7 õppekeskkonna kirjeldus;

1.8.8 õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

1.8.9 lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;

1.8.10 koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus;

1.8.11 sihtgrupp;

1.8.12 viide kutsestandardile ja selle kutsetasemele või õppekavale ning neis sisalduvate kompetentside loetelule.

1.10 Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

1.11 Õppimine Seti takso OU  on õppijakeskne. Koolitustel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus: arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikate tutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda, oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks. Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

2.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

KOOLITUSELE REGISTREERUMINE JA KOOLITUSGRUPI KOMPLEKTEERIMINE

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. e-posti teel (seti-takso@mail.ru) või telefoni teel (58070448). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel ((seti-takso@mail.ru), telefoni teel (58070448).

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra või motivatsioonikirjade alusel (vastavalt konkreetse kursuse tingimustele).

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.2.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2 Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

KOOLITUSE LÕPETAMINE JA VÄLJAARVAMISE KORD

5.1 Õppija võetakse kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Erakooli vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija või klientfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse koolituse nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2 Õppija arvatakse koolist välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3 Õppija on lõpetanud valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase vestluse või eksami.

5.4 Vestluse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu SopSeti takso OU tunnistuse.

5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.

 

ÕPPEMAKSU KEHTESTAMISE, SELLEST VABASTAMISE JA ÕPPEMAKSU SOODUSTUSTE NING ÕPPETOETUSTE ANDMISE ALUSED JA KORD

6.1 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.

6.2 Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks kursuseks eraldi. Kursuse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

6.3 Õppemaksuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta kursustele registreerunud isikute arvu, varasemalt käesoleva kooli poolt korraldatavate kursuste läbimist jms.

6.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kas enne koolituse algust või iga kuu lõpus vastavalt konkreetse koolituse tingimustele. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.5 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.6 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

KOOLITUSEST LOOBUMINE

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja (seti-takso@mail.ru) või telefoni teel (58070448).

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

7.5 Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.

7.6 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

KOOLITUSE KATKESTAMINE

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, pikaajaline lähetus vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist või koolituslepingu sõlmimist;

9.1.2 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.1 nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud kursuste eest;

9.1.3 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.1.4 saada kursuse lõpus vestluse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

9.2. Õppija on kohustatud:

9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;

9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;

9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

9.2.3 tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

9.2.4 Õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

KOOLITAJATE KVALIFIKATSIOONINÕUDED

10.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. Võimalusel on kaasatud kvalifitseeritud täiskasvanute koolitajad.

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1 Kooli ja Õppija/koolitaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Viru maakohtus.

 

 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Обучение  руководствуется Законом об образовании для взрослых, Руководством по обеспечению качества образования для взрослых для непрерывного образования, Кодексом этики поставщика образования для взрослых, Уставом, основами организации обучения и внутренними правилами.

1.2  Предоставляет ориентированные на взрослых, как в Эстонии, так и за рубежом.

1.3 При проведении обучения и общении с клиентами каждый тренер должен руководствоваться ценностными отношениями, открытостью, честностью и готовностью помочь.  Основные ценности учебной работы: надежность, высокое качество.

 1. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ В ОБУЧЕНИИ

2.1 Целевые группы учебных курсов  подразделяются на четыре: люди без образования, без опыта работы в данной специализации, люди с ограниченной возможностью, начинающие  работы в сфере красоты.

2.1.1 В зависимости от курса, участие участника в тетради требуется для определенных курсов.

2.1.2 Размер учебных групп варьируется в зависимости от содержания обучения, но цель состоит в том, чтобы обеспечить индивидуальный подход на протяжении всего процесса обучения.

2.1.3 Перед началом обучения мы проанализируем потребности в обучении отдельного участника и учебной группы, руководствуясь содержанием и целями обучения. Мы помогаем учащимся описать индивидуальные цели обучения, помогая согласовать их с целями учебной программы.

 1. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧАЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ

3.1. Компания  проводит учебные занятия в учебных аудиториях или в местах, предлагаемых учебным заведением, отвечающим требованиям охраны здоровья.

3.2. Мы разрабатываем среду обучения, применяя различные методы для создания физической и социальной среды, которая поддерживает обучение.

3.3. При подготовке учебных помещений к обучению мы будем руководствоваться тем, что учащиеся хотели бы учиться там: достаточно воздуха и пространства для движения, не слишком холодным или слишком горячим, хорошее освещение в равной степени в пространстве, удобные стулья и хорошая планировка, необходимые средства обучения.

3.4 В зависимости от курса и потребностей, есть возможность использовать интернет во время обучения.

3.5 Обучение обеспечит поддержку участников после обучения. Ответы на вопросы по электронной почте, телефону, Skype, Google Hangouts или аудиту.

3.6. Фирма проводит перерывы на кофе для каждого участника.

 1. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ШКОЛ

4.1 Учебный план подготовлен на основе Закона об образовании для взрослых, руководящих принципов для подготовки учебного плана без отрыва от производства и стандарта обучения без отрыва от производства.

4.2. Программа обучения  предоставляет как минимум следующую информацию:

1) название учебного плана;

2) группа учебных программ;

3) результаты обучения;

4) условия начала обучения, если они являются необходимым условием для достижения результатов обучения;

5) общий объем обучения, в том числе доля аудиторной, практической и самостоятельной работы;

6) содержание обучения;

7) описание учебной среды;

8) перечень учебных материалов, если для завершения учебной программы предоставляются учебные материалы;

9) условия расторжения и выданные документы;

10) описание квалификации, обучения или опыта работы, необходимых для проведения обучения.

4.3 При разработке учебного плана учитываются потребности целевых групп, и каждое обучение должно быть практичным и помогать целевой группе достигать лучших и измеримых результатов.

4.4 Для каждого обучения есть ссылка на текущий учебный план. Фирма имеет лицензию на обучение.

 1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРЕНЕРОВ.

5.1 Тренеры должны иметь более высокий уровень профессионального и педагогического образования или быть активными в области преподавания и иметь соответствующий опыт, который они могут продемонстрировать.

5.2 Тренеры должны делиться своими навыками и соответствовать требованиям как минимум 5 уровня стандарта ПОО.

5.3 Директор по обучению  предоставит отзыв о результатах обучения и предложения по улучшению после окончания обучения.

 1. СОПРОВОЖДАЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Обучение  запрашивает у участников обратную связь и предложения по улучшению после каждого обучения. Обратная связь может быть предоставлена ​​в письменном виде на бумаге или в цифровом или устном виде (фиксируется организатором в письменной форме).

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ОБУЧЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Учебное заведение, основанное Seti takso (далее - хранитель), исходит из законодательства об образовании взрослых и других соответствующих законов и действующих документов для организации непрерывного образования.

1.2. Школа организует неформальное и неформальное обучение взрослых.

1.3. Обучение проводится в помещениях Seti takso для обучения, аренды или обучения в соответствии с требованиями.

1.4. Обучение проходит в течение всего года в виде учебных занятий. Обучение будет основано на календаре тренировок. Объем обучения рассчитывается в академических часах, где один академический час составляет 45 минут.

1,5. Тренинги проходят в основном как групповые занятия. В случае индивидуального обучения, обучение проводится на основе индивидуального учебного плана, основанного на потребностях учащегося.

1.6 Обучение ведется на русском языке.

1.7 Язык обучения в школе - русский.

1.8 Основным документом для обучения является учебная программа, которая определяет, по крайней мере:

1.8.1 название учебной программы;

1.8.2 группа учебных программ;

1.8.3 результаты обучения;

1.8.4 условия для начала обучения, если они являются предпосылкой для результатов обучения;

1.8.5 общий объем обучения, включая долю аудиторной, практической и самостоятельной работы;

1.8.6 Содержание обучения;

1.8.7 описание учебной среды;

1.8.8 список учебных материалов, если для завершения учебной программы предоставляются учебные материалы;

1.8.9 условия прекращения действия и выдача документов;

1.8.10 описание квалификации, обучения или опыта работы, необходимых для проведения обучения;

1.8.11 целевая группа;

1.8.12 ссылка на профессиональный стандарт и его профессиональный уровень или учебный план и перечень компетенций, содержащихся в нем.

1.10 Учебный план и изменения в учебном плане утверждаются владельцем.

1.11 Обучение в Seti takso ориентировано на учащихся. Тренинг гибко объединяет различные методологии для обеспечения постоянного интереса и волнения участников: дискуссии, работа в парах и группах, решение задач, презентации участников, демонстрация лучших практик, симуляции, тематические исследования. Каждый участник имеет возможность и условия думать, выражать свое мнение и анализировать свои знания и опыт для достижения результатов обучения. Тренинги проходят в дружественной и спокойной обстановке, а тренинг структурирован и управляется. Обучение стимулирует творчество и самостоятельное обучение учащихся.

СБОР И ОБРАБОТКА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ

2.1. Школа собирает следующую информацию об учениках: имя, адрес электронной почты, телефон и персональный идентификационный код. Личный код требуется для сертификата. Персональные данные обрабатываются на основании § 6 Закона о защите персональных данных.

РЕГИСТРАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ

3.1. Регистрация на обучение

3.1.1. Обучение должно быть предварительно зарегистрировано. Вы можете зарегистрироваться по телефону (58070448). Зарегистрированные пользователи получат электронное письмо с подтверждением.

3.1.2. Студент имеет право получить дополнительную информацию по электронной почте (seti-takso@mail.ru), по телефону (58070448).

3.2. Учебная группа по сборке

3.2.1. Учебная группа формируется на основе порядка зачисления или мотивации писем (в соответствии с условиями конкретного курса).

3.2.2. Список учащихся будет подготовлен к началу обучения.

3.2.3. В случае неудачи учебной группы, школа имеет право отказаться от обучения или отложить обучение до завершения учебной группы. Зарегистрированные лица будут уведомлены по телефону или электронной почте как минимум за три дня. Если обучение отменено по причинам организатора, плата за обучение будет возвращена.

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ И УЧАСТИЯ В ОБУЧЕНИИ

4.1 Учащиеся, которые покинули школу в учебной группе и которые заплатили за обучение или получили письмо-подтверждение от компании / учреждения, могут начать обучение на тренинге.

4.2. Участие в исследовании подтверждается подписанием соответствующего соглашения, регулирующего отношения между учеником и школой, путем подписания регистрационной формы с подписью участника на первый час.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВЫПУСК ОБУЧЕНИЯ

5.1 Учащийся будет зачислен на основании личного заявления или обучения по заказу клиента. При поступлении в частную школу между представителем школы и представителем учащегося или компании-клиента должен быть заключен учебный договор с указанием названия обучения, времени, продолжительности, места и размера обучения, а также условий оплаты.

5.2 Учащийся исключается из школы на основании заявления, неоплаты счета или нарушения условий контракта. Каждый случай рассматривается в каждом конкретном случае.

5.3 Учащийся закончил выбранный курс, если он / она прошла соответствующее собеседование или экзамен.

5.4 После успешного прохождения собеседования или экзамена, выпускной сертификат Seti takso будет заполнен выпускником.

5.5 Проведенное обучение

ОСНОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСВОБОЖДЕНИЯ И УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА И УЧЕБНОЙ ПОМОЩИ

6.1 Размер платы за обучение устанавливается руководителем школы не позднее, чем за 10 дней до начала обучения.

6.2 Пределы платы за обучение, указанные в учебной программе, устанавливаются отдельно для каждого курса. В течение курса плата за обучение не взимается, а плата за обучение может быть снижена специальными предложениями.

6.3. При принятии решения о плате за обучение может учитываться количество лиц, зачисленных на курс, прохождение курсов, ранее организованных этой школой, и т. Д.

6.4 Обучение оплачивается по счету, либо до начала обучения, либо в конце каждого месяца в соответствии с условиями конкретного обучения. Счет будет отправлен по электронной почте. Счет должен быть оплачен в срок, указанный в счете.

6.5 Если срок оплаты превышает 45 дней и / или, несмотря на наши напоминания, неоплаченный счет будет выставлен компании по сбору платежей для дальнейшей обработки.

6.6 Обучение оплачивается в рассрочку при условии отдельного соглашения с плательщиком.

ВЫЙТИ ИЗ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Если лицо, принявшее участие в тренинге, не может принять участие в тренинге, необходимо уведомить школьный адрес электронной почты (seti-takso@mail.ru) или телефон (58070448).

7.2. 100% стоимости обучения будут возвращены за 7 дней до начала обучения.

7.3. 75% от стоимости обучения будут возвращены за 2-6 дней до начала обучения.

7.4. Менее чем за 48 часов до начала обучения плата за обучение не возвращается.

7.5. Если учащийся оплатил счет на предоплату в размере 10%, а затем сдается по причинам, не зависящим от школы, предоплата не возвращается.

7.6. Оплаченная плата за обучение может быть переведена на другое обучение.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

8.1. Плата за обучение не будет возвращена, если обучение прекращено. Если для перерыва есть веская причина (здоровье, долгосрочное посещение и т. Д.), Учащийся может присоединиться к следующей группе.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ

9.1 Студент имеет право:

9.1.1. Пройти обучение, предусмотренное учебным планом, в соответствии с выбранным курсом, в установленном объеме, месте и времени после оплаты за обучение или заключения договора на обучение;

9.1.2 получить информацию об организации обучения и учебной программе обучения;

9.1.1 требовать, чтобы плата за обучение была возмещена за курсы, которые были исключены из школы;

9.1.3 оставить по собственному желанию до окончания периода обучения, и в этом случае плата за обучение не будет возвращена.

9.1.4 получить сертификат, подтверждающий успешное завершение разговора или экзамена в конце курса.

9.2. Учащийся обязан:

9.2.1. действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожар, авария с водой, угроза взрыва и т. д.) в соответствии с правилами и инструкциями персонала учебного центра;

9.2.2. разумно использовать учебные пособия и средства учебного центра, предоставленные ему;

9.2.3. вести себя в соответствии с общепринятыми моральными нормами;

9.2.3 оплатить сумму, указанную в плате за обучение и в соответствии с датой в счете;

9.2.4 Отношения между учеником и школой регулируются соответствующим договором.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

10.1. Тренеры должны иметь более высокий уровень профессионального и педагогического образования или быть активными в области преподавания и иметь соответствующий опыт, который они могут продемонстрировать. По возможности привлекаются квалифицированные взрослые тренеры.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1 Разногласия и споры между Школой и Учеником / Тренером разрешаются Сторонами, в частности, путем переговоров. Если разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, спор будет урегулирован в окружном суде Виру.