Täiskursus: Dispetšer Taksi-Klienditeenindaja

 1. Peamine funktsioon: Dispetšer Taksi-Klienditeenindaja.
 2. Koolitusprogramm: töö- ja tööohutus * varustuse asukoht, valgustus, desinfitseerimine, arvuti töö, tarvikud *, klienditeenindus, suhtlemine klientide ja töötajatega, töö planeerimine ja nõuetekohane levitamine, töövoogude analüüs, probleemide lahendamine klientidega, Narva linna kaardi uurimine, eesti keele põhiuuring selle eriala tööks, praktiline töö. Õppuril on võimalus pärast kursuse läbimist oma oskusi rakendada. Kas teate selle eriala tööd? Võime suhelda selles erialal eesti keeles. Üliõpilane teab selle eriala tööd ja eripära.
 3. Koolitus toimub individuaalne 1 inimes, spetsiaalselt varustatud ruumis
 4. Koolitusmaterjale annab kursuse korraldaja.
 5. Koolitus: täistööajaga, õhtusega, aeg kooskõlastatakse üliõpilastega individuaalselt.
 6. Pärast õppemaksu tasumist määratakse koolituse alguse päev ja kellaaeg On olemas võimalus tasuda osamaksetena.
 7. Teooria moodustab 25% kogu kursuse jaoks ettenähtud tundidest, 75% on harjutus.
 8. Õppekava täielikuks täitmiseks antakse üliõpilastele kursuste läbimise diplom. See diplom kinnitab, et üliõpilane saab selles erialal töötada ja rääkida eesti keelt.
 9. Kui vaidlused tekivad, otsime me paindlikult nende lahendamiseks kohapeal.
 10. Tulumaksu summas 20% meie poolt makstud summast tagastatakse maksuosakond, kui see on seadusega ette nähtud.
 11. Eesmärk: valmistada ette selle eriala lõpetaja.

  Tulemused: pärast kursuse lõppu saab õpilane iseseisvalt selles erialal töötada. Tulemuseks on see, et selle eriala tulevas töötaja töötab iseseisvalt kõnekeskuses, oskab sujuvalt suhelda vene ja eesti keele juhtidega, võtab vene ja eesti keele kodanike tellimusi õigesti levitama tööd, nii et kõik autojuhid pakuvad tellimusi, teevad ajakava töö, juhtide ja klientide vaheliste vaidluste lahendamine, juhtide ja klientide abistamine linna juhtimisel, klientide tellimuste kiire ja õige salvestamine nii, et klient ei ootaks nimega autot pikka aega, ja õigus navigeerida klientidelt tellimusi. Kursuse lõpus saab tulevane spetsialist tööle saatjaga. Algaja töötaja diplomi kinnitus, et ta saab iseseisvalt töötada selle eriala juures. Pärast kursuse lõppu saab töötaja suhelda eesti keeles mitte ainult tööl, vaid ka elus. Mõistab ja suhelda eesti keelt mittekuuluvate inimestega. See kursuseõpe ja diplomi saamine annab teile rohkem võimalusi selle eriala tööks igas Eesti linnas. Selles erialal eesti keele oskus lihtsustab alati suhtlemist riigikeelega inimestega ja mõistab seda, mida ta soovib. See kursus võimaldab õppida eesti keelt igas vanuses, kuna see on eriala keele õppimine.

 12. Õppetöö on vene keeles, täiendavalt eesti keelt õppides.

 13. Õppejõud: Fedyushin Valery, õpikogemus - 6 kuud, töökogemus - 10 aastat

 14. Dispetšer Taksi-Klienditeenindaja:                 170 ak.t.    2210 eurot -   eesti keele õppimine 80 akadeemilist tundi. + eriala teooria 23 ac.h. + praktiline töö 67 ak. h. See kursus sisaldab: eesti keele õpet - 80 akadeemilist tundi, eriala teooriat - 23 akadeemilist tundi. praktika erialal: vene ja eesti keele klientide tellimuste edastamine, vastuvõtmine ja salvestamine - 38 akadeemilist tundi, töökoha õige levitamine ettevõtte juhtidele - 17 akadeemilist tundi, tööaja arvestus - 2 akadeemilist tundi, linnakava uurimine - 7 hr, vaidluste lahendamine - 3 hr. Selle eriala töötaja suudab õigesti ja pädevalt suhelda vene ja eesti keeles. Oskab töötajaid õigesti levitada. Saate ajakava töötada. Teadate linna kaarti, et saada kiire juhendaja taksojuhtidele ja nad jõudsid kiiresti kliendikõnele. Võimalik lahendada erinevaid 1560 eurot - eesti keele õppimine 80 akadeemilist tundi. H. + spetsiaalsete konfliktiprobleemide teooria iseseisvalt.                                                                                                            120 ak.t.   1560 eurot - eesti keele õpe 80 akadeemilist tundi. + eriala teooria 8 ak.h. + praktiline töö 32 ak. h. See kursus sisaldab: eesti keele õpet - 80 akadeemilist tundi, eriala teooriat - 8 akadeemilist tundi. erialal praktika: vene ja eesti keele klientide tellimuste vastuvõtmine ja salvestamine - 20 akadeemilist tundi, töökoha õige levitamine ettevõtte juhtidele, 9 akadeemilist tundi, vaidluste lahendamine, 3 akadeemilist tundi. Selle eriala töötaja suudab õigesti ja pädevalt suhelda vene ja eesti keeles. Oskab töötajaid õigesti levitada. Võimalus lahendada mitmesugused konfliktiprobleemid iseseisvalt.

  Akadeemiliste tundide ja kulude erinevus sõltub praktikast. Mida rohkem akadeemilist tundi praktiseeritakse, seda rohkem oskusi tulevasel tööl.
                                                 

15. Narva. Kerese 20

     Tel. 58070448

     janabn@mail.ru

 

 

 

Полный курс:  Диспетчер такси *Обслуживание клиентов*

1. Основная специальность: Диспетчер такси *Обслуживание клиентов*.

2. Учебная программа: Безопастность труда, рабочее место *расположение аппаратуры, свет, дезинфекция, работа с компьютером, подручные принадлежности*, обслуживание клиентов, общение с клиентами и работниками, планирование и грамотное распределение работы и места стоянки, анализ рабочего процесса, решение проблем с клиентами, изучение карты города Нарва, базовое изучение эстонского языка для работы по данной специальности, практические работы. Ученик умеет применить свои навыки в работе после прохождения курса. Будет знать работу по данной специальности. Умеет общаться по данной специальности на эстонском языке. Ученик знает работу и специфику работы данной специальности. 

3. Обучение проводится индивидуально 1 человек, в специально оборудованном кабинете.

4. Учебные материалы предоставляются организатором курсов.

5. Форма обучения: дневное, вечерние, время проведения будет согласованно с обучающимися индивидуально.

6. После оплаты за обучение, будет назначен день и время начало обучения. Есть возможность рассрочки платежа.

7.  Теория составляет 25% от часов предназначенных на полный курс, 75% составляет практика.

8. По выполнению учебной программы в полном объёме, учащимуся выдаётся диплом об окончании курсов. Данный диплом подтверждает, что ученик может работать и разговаривать на эстонском языке по данной специальности.

9. При возникновении споров будем искать гибкий способ их разрешения на месте.

10. Подоходный налог в размере 20% от уплаченной нам суммы возвращается Налоговым департаментом, если предусмотрено законом.

11. Цель: подготовка дипломированного специалиста в данной специальности.

     Результаты: после окончания курса ученик самостоятельно может работать по данной специальности. Результатом считается, что будущий работник по данной специальности будет самостоятельно работать в колл центре, общаться грамотно с водителями на русском и эстонском языке, принимать заказы от граждан города на русском и эстонском языке, правильно распределять работу, чтобы все водители были при заказах, составлять график работы, разрешать споры между водителями и клиентами, помогать ориентироваться в городе водителям и клиентам, быстро и правильно фиксировать заказы клиентов, чтобы клиент долго не ожидал своей вызванной машины, быстро и правильно ориентироваться с заказами от клиентов. По окончанию курса будущий специалист может устроиться на работу диспетчером. Диплом подтверждение начинающего работника, что он может работать по данной специальности самостоятельно. После прохождения курса работник может общаться на эстонском языке не только на работе, но и в жизни. Будет понимать и общаться с людьми на эстонском языке вне работы. Данное изучение курса и получение диплома дает больше возможностей устроиться на работу по данной специальности в любом городе Эстонии. Знание эстонского языка по данной специальности всегда упростит общение с людьми на государственном языке и понять клиента что он желает. Данный курс позволяет изучение эстонского языка в любом возрасте, так как данное изучение языка по специальности.

12. Преподавание проходит на русском языке, дополнительно изучение эстонского языка.

13. Преподаватель: Федюшин Валерий, опыт учёбы- 6 месяцев, опыт работы- 10 лет

14. Диспетчер такси (полный курс): 170 ак.ч. 2210 евро - изучение эстонского языка 80 ак.ч. + теория по специальности 23 ак.ч. + практические работы 67 ак.ч. В данный курс входит: изучение эстонского языка- 80 ак.ч., теория по специальности- 23 ак.ч. и практика по специальности: общение, прием и запись заказов от клиентов на русском и эстонском языке- 38 ак.ч., грамотное распределение работы водителям фирмы- 17 ак.ч., составление графика работы- 2 ак.ч., изучение карты города- 7 ак.ч., разрешение споров- 3 ак.ч. Работник по данной специальности будет уметь правильно и грамотно общаться на русском и эстонском языке. Будет уметь правильно распределять работу между сотрудниками. Уметь составлять график работы. Будет знать карту города для быстрого ориентира по водителям такси и быстро они доезжали до вызова клиента. Уметь разрешать разны1560 евро -изучение эстонского языка 80 ак.ч. + теория по специале конфликтные вопросы самостоятельно.
  120 ак.ч. 1560 евро - изучение эстонского языка 80 ак.ч. + теория по специальности 8 ак.ч. + практические работы 32 ак.ч. В данный курс входит: изучение эстонского языка- 80 ак.ч., теория по специальности- 8 ак.ч. и практика по специальности: общение, прием и запись заказов от клиентов на русском и эстонском языке- 20 ак.ч., грамотное распределение работы водителям фирмы- 9 ак.ч., разрешение споров- 3 ак.ч. Работник по данной специальности будет уметь правильно и грамотно общаться на русском и эстонском языке. Будет уметь правильно распределять работу между сотрудниками.  Уметь разрешать разные конфликтные вопросы самостоятельно.
     

Отличие по академическим часам и стоимости зависит от практики. Чем больше академических часов практики, тем больше навыков в будущей работе. 

15. Место проведения курсов: Нарва
  Кересе 20
  тел. 58070448
  janabn@mail.ru

 

16. Есть возможность трудоустройства после прохождения курсов. 

 

Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele