Täiskursus „ Dispetšer Taksi-Klienditeenindaja“

 

KURSUSE NIMETUS, õppekeel: Dispetšer Taksi-Klienditeenindaja, õppekeel vene keel.

ÕPPEKAVARÜHM: Klienditeenindaja

Kutseala: õppimine.

KURSUSE KORRALDAJATE EESMÄRGID

Õppekava väljatöötamise aluseks on kutsestandardi pädevus. Serveeri kliente, rakendage suhtlemise põhimõtteid. Arvestage klientide individuaalsust. Eesmärk: klientidega suhelda õigesti ja pädevalt; vastutab tehtud töö eest.

ÕPIVÄLJUNDID

Kursuse lõppedes kursuslane:

käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina;

on arendanud esinemis- ja eneseväljendusoskust ja -rikkust;

valdab õppeprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise, analüüsi ja hindamise oskusi;

järgib reegleid, tehnikat ja tööprotsessi

iseseisvalt korraldab oma tööd klientidega

vastutab tehtud töö eest

oskab töötada meeskonnas

töökoha ohutus ja hügieen

- hindab oma oskusi 

püüab arendada oskusi erinevates suundades

teeb soengut kliendi individuaalsust

teadlikult planeerib oma arengut.

 VASTAVUS KUTSESTANDARDILE

Õppekava on koostatud lähtudes täiskasvanute.

Õppekava planeerimisel ja koolituse korraldamisel arvestame, et täiskasvanute koolitaja kohustuslikud kompetentsid on:

Õppeprotsessi ettevalmistamine

Õppeprotsessi läbiviimine 

Õppeprotsessi ja õpitulemuste analüüs ning hindamine

Arendus-, loome- ja teadustegevus

Professionaalne eneseareng 

Kutset läbivad kompetentsid, mille arengu toetamisele pöörame tähelepanu:

1) Koolitaja tunneb koolitustel käsitlevat valdkonda/teemat/ainet

2) Ta teab  põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest

3) Ta väärtustab täiskasvanud õppijat, peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi, järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat

4) Loob õppimist ja suhtlemist soodustava keskkonna

5) Järgib täiskasvanuõpet reguleerivaid seadusi

6) Käsitleb ennast õppijana, käitub enesearengu subjektina

7) Kasutab korrektset koolituse läbiviimise

8) Kasutab sobilikke IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida ja kasutab seda vastavalt autorikaitseseadusele; teab e-õppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid e-õppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale; kasutab sobilikke IKT vahendeid enesearengu toetamisel.

Sihtrühm: inimesed, kes töötavad; algajad ilu stääris, väikeste lastega inimesed; ilma hariduseta; kogemuseta selles suunas; puuetega inimesed; olenemata vanusest; inimesed, kes soovivad juuksuri saoks vajalikke põhiteadmisi ja oskusi õppida.

Uuringu algust määrab täitevrühm.

           Nõuded õppekava alustamiseks: 

Avaldus

Arstitõend

Id kaart

Leping

KURSUSE KESTUS Kursuse kogumaht on 150 ak. tundi, millest 38 ak. tundi - audititööd, 72 ak. tundi - praktiline töö, 40 ak. tundi - iseseisev töö.

Õpetamine toimub vene keeles.

Üliõpilaselt ei ole vajalik lisakulusid.

              Õppekogus: 150 akadeemilist tundi

 Maksetingimused:

Makse tehakse ettevõtte kulul. Sularahas. kirjalik kontroll maksmiseks.

Riik tagastab õppemaksu eest 20% tulumaksust.

KOOLITUSE MAKSUMUS: 1950 EUR (km-ga) 

ÕPPEPROGRAMM

Teemad ja võtmesõnad, tunnid:

Audititöö 3 ak.t.

instrumentide ja töökoha desinfitseerimine ja steriliseerimine

Audititöö 8 ak.t.

Teenus, suhtlemine klientidega, kõne, vastuolulised küsimused, ajakava, töö kohandamine- loeng

Praktika koolikeskkonnas 22 akadeemilist tundi:

Teenus, suhtlemine klientidega, kõne, vastuolulised küsimused, ajakava, töö kohandamine - harjutage õpetaja juhendamisel mudelitel.

Iseseisev tööd 13 ak.h.

Teenus, suhtlemine klientidega, kõne, vastuolulised küsimused, ajakava, töö kohandamine - iseseisev töö mudelitel õpetaja juhendamisel.

Õppesisu:

  1. Klienditeenindus
  2. Instrumentide ja töökoha desinfitseerimine ja steriliseerimine
  3. Teenus, suhtlemine klientidega, kõne, vastuolulised küsimused, ajakava, töö kohandamine

 KOKKU 150 tundi 

METOODIKA

Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid metoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus:arutelud, töö paarides ja gruppides, ülesannete lahendamine, osalejate esinemised, parimate praktikatetutvustamine, simulatsioonid, juhtumite analüüs. Igal osalejal on võimalus ja tingimused kaasa mõtelda,oma arvamust välja öelda ja analüüsida oma teadmisi ja kogemusi õppetulemuse saavutamiseks.Koolitused toimuvad sõbralikus ja rahulikus keskkonnas, samas on koolitus struktureeritud ja juhitud. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS

Koolitus viiakse läbi Seti Takso OU õpperuumides. Kasutatakse kohapealset õppetehnikat (arvuti, dataprojektor, kontoriseadmed, pabertahvel jm) ja õppematerjale.

Koolitusel on olemas ka e-keskkond osalejate suhtlemiseks, kodutööde esitamiseks ja materjalide jagamiseks.

- Õpilane peab õigeaegselt ja heas usus täitma kõiki õppeülesandeid, mis on ette nähtud konkreetse õppekava ja õppekava juhendi osana.

- Osaleda kõigis õppetundides.

- Edukalt täita määratud ülesandeid ja näidata oskusi.

 Õpilaste arv ühes rühmas, kus on maksimaalselt 10 inimest. Kursuste ülevaated salvestatakse raamatusse. mis asub treeningruumis.

HINDAMISKRITEERIUMID

Koolituse tulemuslikkuse hindamine toimub koolituse osaleja, koolituse korraldajate .

Kohustuslikke kompetentse hinnatakse järgmiste meetodite abil: dokumendid, portfoolio (s.h. eneseanalüüs), tõenduspõhine intervjuu.

Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisel.

Hindamiskriteeriumid vastavad täiskasvanud koolitaja kutseeksami Hindamisstandardi kriteerimidele.

ÕPPEMATERJALID

vene keeles

  - koostatud raamatute juhendaja.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED

Kursusele on oodatud täiskasvanute koolitajad, kes:

soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi koolituste efektiivsemaks läbiviimiseks.

KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Kursuse lõpus saavad tunnistuse kursuslased, kes on läbinud minimaalselt 80% õppekava nõutud mahust, sooritanud edukalt praktilised ülesanded ja lõputööd ning koostanud portfoolio (sh. eneseanalüüs).

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

 Lõpetamisel väljastatakse Seti Takso  OU tunnistus koos õiendiga.

 

 

Полный курс "Диспетчер Такси-Сервис Клиентов"
 
НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА, язык обучения: Диспетчерская служба такси, язык обучения Русский.
УЧЕБНАЯ ГРУППА: Представитель по работе с клиентами
Род занятий: обучение.
ЦЕЛИ КУРСОВЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ
Разработка учебного плана основана на профессиональной компетенции. Обслуживайте клиентов, применяйте принципы общения. Учитывайте индивидуальность клиентов. Цель: правильно и грамотно общаться с клиентами; ответственность за проделанную работу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
В конце курса:
считает себя учеником, выступает субъектом саморазвития;
развил навыки выражения и самовыражения;
обладает навыками подготовки, проведения, анализа и оценки учебного процесса;
следует правилам, технике и рабочему процессу
самостоятельно организовать свою работу с клиентами
ответственность за проделанную работу
умеет работать в команде
безопасность и гигиена на рабочем месте
- Оцените свои навыки
старается развивать навыки в разных направлениях
сделать прическу для индивидуальности клиента
сознательно планирует свое развитие.
 СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ
Учебный план основан на взрослых.
При планировании учебной программы и организации обучения мы учитываем, что обязательными компетенциями педагога для взрослых являются:
Подготовка учебного процесса
Проведение учебного процесса
Анализ и оценка процесса обучения и результатов обучения
Разработка, творческая и исследовательская деятельность
Профессиональное саморазвитие
Профессиональные компетенции, на которые мы обращаем внимание: разработка:
1) Тренер знаком с предметом / предметом / предметом обучения
2) Она знает основные принципы и следует особенностям взрослого ученика.
3) Он ценит взрослого ученика, придает большое значение этическим убеждениям, следует профессиональной этике взрослого педагога
4) Создает среду, способствующую обучению и общению
5) Следуйте законам, регулирующим обучение взрослых
6) Относится к себе как к ученику, ведет себя как субъект саморазвития
7) Использует надлежащую подготовку

8) использовать соответствующие инструменты ИКТ (ИКТ) для подготовки, проведения и оценки процесса обучения; может искать исходную информацию в Интернете и использовать ее в соответствии с законом об авторском праве; знает возможности электронного обучения и умеет использовать соответствующие методики для электронного обучения в образовании взрослых; умеет создавать, использовать и делиться веб-материалами; использует соответствующие инструменты ИКТ для поддержки саморазвития.
Целевая аудитория: люди, которые работают; новички на стенде красоты, люди с маленькими детьми; без образования; в этом направлении; инвалиды; независимо от возраста; люди, которые хотят получить базовые знания и навыки, необходимые для парикмахерских.
Начало исследования будет определено Исполнительной группой.
           Требования для начала учебной программы:
заявление
Медицинская справка
Идентификационная карта
соглашение
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: Общий объем курса составляет 150 ак. часов, из которых 38 ак. часы - аудиторская работа, 72ч часов - практическая работа, 40 ак. часы - самостоятельная работа.
Преподавание ведется на русском языке.
Никаких дополнительных затрат от студента не требуется.
              Учебная нагрузка: 150 академических часов
 Условия оплаты:
Оплата производится за счет средств компании. Наличными письменный чек на оплату.
Государство возвращает 20% подоходного налога за обучение.
Плата за обучение: 1950 евро (км)
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Темы и ключевые слова, уроки:
Аудиторская работа 3 ак.
дезинфекция и стерилизация инструментов и рабочего места
Аудиторская работа 8 ac.
Сервис, общение с клиентами, речь, спорные вопросы, график, корректировка работы - лекция
Практика в школьной среде 22 академических часа:
Сервис, общение с клиентами, речь, спорные вопросы, расписание, индивидуальная настройка работы - практикуйтесь с моделями под руководством учителя
Самостоятельная работа 13 ак.ч.
Сервис, общение с клиентами, речь, спорные вопросы, график, корректировка работы - самостоятельная работа над моделями под руководством преподавателя.
Содержание обучения:
1. Обслуживание клиентов
2. Дезинфекция и стерилизация инструментов и рабочих мест.
3. Сервис, общение с клиентами, звонки, спорные вопросы, график, корректировка работы
 ИТОГО 150 часов

МЕТОДИКА
Тренинг гибко сочетает в себе различные методологии для обеспечения постоянного интереса и волнения участников: дискуссии, работа в парах и группах, решение задач, презентации участников, ознакомление с лучшими практиками, моделирование, анализ кейсов. Каждый участник имеет возможность и условия для размышления, выражения своего мнения и анализа своих знаний и опыта для достижения результатов обучения. Тренинги проходят в дружественной и мирной обстановке, а тренинг структурирован и управляется. Обучение стимулирует творчество и самостоятельное обучение учащихся.
ОПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ СРЕДЫ
Обучение будет проводиться в учебных залах Seti Takso OU. Используются методы обучения на месте (компьютер, проектор данных, оргтехника, флипчарт и т. Д.) И учебные материалы.
Существует также электронная среда для общения между участниками, представления домашних заданий и обмена материалами.
- Учащийся должен своевременно и добросовестно выполнять все учебные задания, предусмотренные в рамках конкретной учебной программы и руководства по учебной программе.
- Участвуйте во всех уроках.
- Успешно выполнить поставленные задачи и продемонстрировать навыки.
 Количество учеников в группе максимум 10 человек. Обзоры курсов сохраняются в книге. находится в тренажерном зале.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка эффективности обучения проводится участником тренинга, организаторами тренинга.
Обязательные компетенции оцениваются с использованием следующих методов: документы, портфолио (то есть самоанализ), основанное на фактических данных интервью.
Межотраслевые компетенции оцениваются интегрированным образом при оценке всех других компетенций, перечисленных в профессиональном стандарте.
Критерии оценки соответствуют критериям стандарта оценки профессионального образования для взрослых.
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по русски
  - Инструктор книг подготовлен.
УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЙ
Ожидается, что преподаватели курса для взрослых посетят курс:
хочу развивать свои знания и навыки, чтобы сделать обучение более эффективным.
УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
В конце курса студенты, которые прошли минимум 80% необходимого объема учебной программы, успешно выполнили практические задания и завершили дипломную работу и составили портфолио (включая самоанализ).
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПУСКА
 После завершения, сертификат Seti Takso OU выдается вместе с сертификатом.

 

 

Бенинерил клапсатс юуате т¶й¶та джа мпи веебилехеле