Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus

 

 1. Õppekava nimetus:Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täienduskoolitus.
 2. Õppekavarühm:keeleõpe.
 3. Õpiväljundid: Koolituse õpitulemusena koolitatav:
 • mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega, nagu info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht ja töö;
 • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
 • oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 • valdab argikeele struktuure ja tema sõnavara ulatub 2000-3000 sõnani.
 1. Õpingute alustamise tingimused:Eesti keele B1-taseme õppekava alusel võib õpinguid alustada isik, kelle emakeel ei ole eesti.
  5. Õppe kogumaht, sh auditoorse ja iseseisva töö osakaal:Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides – 200 (auditoorne töö – 150; koolitaja poolt tagasisidestav iseseisev töö – 50).

5.1. Koolituse maksumus: 1650€* (auditoorne töö ja õppematerjalid)
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 12,50€/tund.

 1. Õppesisu:

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika - arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Õppetöö toimub vabas ja meeldivas keskkonnas.
Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist, aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.
Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.
Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös pannakse põhirõhk siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad koolitusel osalejat ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutatakse niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega koolitatav puutub kokku igapäevaelus. Lisaks koolitusel saadavatele keelealastele teadmistele garanteeritakse ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Koolitajad annavad endast parima, et koolitusel osaleja tunneks end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.
Aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles alljärgnevatel teemadel.

6.1. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles nimetatud teemadel

 1. Sissejuhatus
  Kas Te räägite eesti keelt? Hakkame pihta!
 2. Tutvumine
  Tervitamine. Viisakusväljendid ja nende kasutamine. Tervitamine ja tervitusele vastamine. Enda tutvustamine ja tutvustamisele vastamine. Teiste koolitusel osalejatega tutvumine. Kõnetamine. Alustab koolitaja.
 3. Isikuandmed
  Kontaktandmed, sünniaeg ja –koht, perekond, sugulased. Rääkimine nö „tavalistest” isikuandmetest (ei räägi delikaatsetest isikuandmetest). Lihtsale ankeedile arv- ja isikuandmete märkimine. Jutustamine endast ja piltide järgi oma perekonnast – perekonnaseis, perekonna koosseis, nimed, pereliikmete tegevused: õpib, töötab või hoopis kodune.
 4. Maja ja kodu, ümbruskond
  Oma elukoha kirjeldamine (asukoht, ümbrus, maja või korter, ruumide paigutus ja mugavused, majapidamistarbed ja kodumasinad). Lapsepõlve ja kodukoha asukoha kirjeldamine. Kodu- ja metsloomade loetlemine ja kirjeldamine, oma lemmikloomast rääkimine. Ühe pildil oleva looma kirjeldamine.
 5. Igapäevaelu
  Koduse majapidamise ja koduse tööjaotuse kirjeldamine. Ajast rääkimine (aasta, kuud, nädalapäevad, kellaaeg), nädalapäevade ja kuude nimetused. Rääkimine tööpäevadest ja puhkepäevadest. Laste mänguasjade loetlemine ja kirjeldamine. Paikkonnas asuvate teenindus- ja toitlustusettevõtete kirjeldamine. Sisseostude tegemine ja olme. Tee juhatamine ja tee küsimine kui oleme eksinud võõras linnas. Viidad, plakatid, sildid.
 6. Tähtpäevad ja tähtsad päevad
  Tähtpäevad ja pühad (jõulud, sünnipäev). Riiklikud pühad, rahvuspühad ja lipupäevad. Oluliste kalendritähtpäevade ja riigipühade nimetamine. Mõne huvitava püha kirjeldamine (nt vastlad, lihavõtted, jaanipäev, mardipäev, kadripäev, jõulud), mida teame. Õnnitluse ja tervituse koostamine. Eksamipäev ja proovieksam. Eesti keele tasemeeksami avalduse vormistamine. Eesti keele tasemeeksami kirjeldamine.
 7. Vaba aeg ja meelelahutus
  Meelelahutus, harrastused, kultuurisündmused (kino, teater, näitused), sport, perekonna traditsioonid. Info küsimine sündmuste toimumise ja maksumuse koha, piletite ostmine ja üldised (lihtsamad) vestlused toimunu kohta. Vaba aja lemmiktegevuste (nt käsitöö, kalapüük, aiandus, pallimängud) kirjeldamine, oma ja teiste hobide kirjeldamine. Meelelahutuse kohta info otsimine ja lugemine ning vastavasisuliste sõnumite edastamine.
 8. Reisimine
  Reisi kohta vajaliku info hankimine. Reisipakkumistega tutvumine ja valikute tegemine. Reisiks vajalike ettevalmistuste korraldamine (piletite ostmine, sõiduplaanidega tutvumine ja valikute tegemine, võimalike ja sobivate sõiduvahendite valik). Lihtsamate sõnumite ja teadete edastamine.
 9. Suhted teiste inimestega
  Sõprade ja tuttavate kirjeldamine (nt välimus, iseloom jms). Rollide kirjeldamine perekonnas. Suhtlemise viiside ja võimaluste kirjeldamine. Suhtlemine hädaolukorras oleva inimesega ja abi pakkumine.
 10. Tervishoid
  Suhtlemine tervisekeskuses klienditeenindajaga ja arstivastuvõtuaegade täpsustamine ja vastuvõtule registreerimine. Haigla külastamine. Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Kehaosade ja nende funktsioonide nimetamine. Apteegis ostude sooritamine (ravimi ostmine jm olulise teabe hankimine).
 11. Haridus
  Käidud haridustee (põhikool, keskkool/gümnaasium, kutse- ja/või ametikool, kõrgkool, eriala ja kvalifikatsioon) ja elukestva õppe kirjeldamine. Klassiruumi kirjeldamine ja õppevahendite loetlemine.
 12. Töö
  Oma elukutsest ja ametist rääkimine. Tööalase tegevuse kirjeldamine – töökoht, töötingimused, tööpäev ja tegevused ning töövahendite kasutamine. Töökuulutuse lugemine. Tööle asumiseks vajalike dokumentide (CV, motivatsioonikiri, kaaskiri) koostamine. Tööle asumise ja töölt lahkumise sooviavalduse koostamine.
 13. Sisseostude tegemine
  Sisseostude sooritamine poes (poe liigid, kaubaliigid ja nimetused). Küsimuste esitamine kaubanduskeskuse lahtioleku aegade kohta. Tooteinfoga tutvumine. Info küsimine kauba maksumuse, kvaliteedi, omaduste jms kohta. Ostusoovi esitamine. Teenindaja teavitamine maksmisviisi eelistusest. Kauba vahetamine. Sisseostude tegemine turul ja müüjaga suhtlemine.
 14. Söök ja jook
  Lauakommete ja toitumisharjumuste kirjeldamine. Toiduainete (söök ja jook) loetlemine. Laua katmine ja toidu ulatamiseks palve esitamine. Erinevate maitsete ja maitseelamuste kirjeldamine. Suhtlemine toitlustusasutuses ja tellimuse esitamine.
 15. Teenindus-asutused
  Teenindusasutuste loetlemine (nt post, pank, valuutavahetus, kindlustus, ilusalong (nt juuksuritööd, maniküür), jalatsite remont, pesumaja jms) ja olulise info vahendamine (nt nende lahtiolekuajad, asukoht, hinnad ning teenuste liigid).
 16. Kohad
  Kodukoha kultuurilugu ja vaatamisväärsused. Üldnimed Eesti kohta (suuremad linnad, loodus, mäed, veekogud (jõed, järved, meri), saared, linnud ja loomad. Kodukoha vaatamisväärsuste või ajalooliste paikade kirjeldamine.
 17. Ootamatud olukorrad
  Käitumine äparduse või õnnetuse ajal. Sõnumi edastamine politseile, turva-või päästeteenistuse (päästeamet ja kiirabi) teavitamine. Teatamine autoavariist või õnnetusjuhtumist ja abi palumine. Võimalike ohtude kirjeldamine elukeskkonnas.
 18. Ilm
  Aastaajad, ilmakaared, ilmastikunähtused. Looduse kirjeldamine erinevatel aastaaegadel. Ilm erinevatel aastaaegadel ja riietumine vastavalt ilmale.
 19. Keel
  Võõrkeelte õppimine – keeleõppe jaoks vajaliku info otsimine. Õpi eesti keelt Keeleklikis! https://www.keeleklikk.ee/et/welcome, http://eestikeel.eu/. Juhend iseseisvaks keeleõppeks.

Loetletud teemad kuuluvad ühte või mitmesse neljast valdkonnast, milles keeletoimingud aset leiavad: avaliku elu valdkond; isikliku elu valdkond; töövaldkond; haridusvaldkond.

6.2. Keeleteadmised ei ole eesmärk omaette, vaid vahend parema keeleoskuse omandamiseks. Keele struktuuri õpitakse kontekstis, järk-järgult jõutakse grammatikareeglite teadliku omandamise juurde.

 • Isikulised asesõnad (pikad ja lühikesed vormid;
 • Nimisõna käänded (ainsus ja mitmus, mitmuse moodustamine, nimisõnade käänamine, ainsuslikud nimisõnad, mitmuslikud nimisõnad);
 • Küsisõnad, küsimuste moodustamine;
 • Arvsõna. Põhiarvsõna ja järgarvsõna – kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevas käändes. Osastav koos sihilise verbiga. järgarvsõnade moodustamine põhiarvsõnast, arvsõnade käänamine, aastaarvude kirjutamine. Küsimused: Mitu?, Mitmes?, Mitmendal?;
 • Küsisõnade käänamine;
 • Tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid (tegusõnade pööramine olevikus (olema, töötama, vaatama, sööma, jooma jne);
 • Tegusõnade pööramine lihtminevikus (jaatav ja eitav lause);
 • Omadussõnade käänamine, ühildumisreeglid täiendi vormis, käändumatud omadussõnad, omadussõna võrdlusastmed;
 • Õpitavate sõnade käändelõpud. Kohakäänded, nende kasutamine küsimisel ja vastamisel. Eesti keele kohakäänete ja kaassõnadega seostuvad ruumisuhted praktikas;
 • Käskiva kõneviisi moodustamine (ainsuses ja olevikus, jaatav ja eitav lause).Õppekeskkonna kirjeldus

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

Kerese 20, Narva linn, Ida-Viru maakond

7. Õppekeskkonna kirjeldus
Nimetatud asukohtades asuvad erineva suurusega õpperuumid loengute ja/või grupitöö korraldamiseks kus on olemas õppelauad (piisava suurusega, et oleks mugav teha märkmeid ja toolid (täiskasvanutele sobilik mööbel) + töölaud ja tool koolitajale. Õppelaudu ja toole on võimalik vajadusel ümber paigutada erinevate grupitöö teemade käigus, mis võimaldab vajadusel kasutada koolituse käigus erinevaid õppemeetodeid. Koolitusruumid on puhtad ja turvalised, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, õhutatud ning mõjuma koolitatavatele meeldivalt ja turvaliselt. Koolitusruum sobib täiskasvanutele koolituse läbiviimiseks. Õpperuumid toetavad nii iseseisvat tööd kui ka rühmatööd. Õppetöös kasutatakse nüüdisaegset info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel põhinevaid õppematerjale ja vahendeid. Õpperuumis on Data-videoprojektor SHARP NV6 (2200 ansi/lum), pabertahvel alusel ja/või markertahvel seinal, materjalide eksponeerimise võimalus seintel, arvuti kasutamiseks (nt CD kuulamiseks) arvutid/õppekohad väljundiga Internetti. Printimiseks ja koopiate tegemiseks on keskuses olemas Xerox Phaser 3200MFP PCL 6. Õpperuumis on olemas erinevad sõnastikud ja diktofon. Osalejatele komplekteeritakse õppemapid, mida koolitatavad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjali) kogu õppetöö toimumise ajal. Jaotusmaterjal on tasuta ja üldjuhul vene keeles või eesti keeles ning õppemapid jäävad osalejatele ka pärast teenuse tegevuste lõppemist. Koolituse toimumise ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolituskeskus on teadlik, et vastutab teenuse osutamiseks sobivate tervisekaitsenõuetele vastavate ruumide ja tehnika olemasolu, korrasoleku ning koolitusel osalejate õppematerjalide ja töövahenditega varustatuse eest.

8. Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatavate iseseisvat õppimist.
Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei tohi rikkuda autori isiklikke ega varalisi õigusi.
Osalejatele koolitaja poolt komplekteeritud õppemapid lisamaterjalidega (nt pildimaterjal ajalehest või internetist), keeleeksami materjalid (nt tasemeeksami näidisülesanded SA Innove kodulehelt), mida koolitatavad täiendavad (lisavad sinna jaotusmaterjali) kogu õppetöö toimumise ajal.
PÕHIÕPIK - Merge Simmul, Inga Mangus, 2012. Tere jälle! Eesti keele õpik A1-A2+ kaks CD Väljaandja Puchkini Instituut. Lisaks on õpiku sõnavara baasil olemas sõnakaardid (müügil eraldi) või inglise keele baasil 2014 Kirjatark või Silva Tomingas, 2009. Saame tuttavaks! Эстонский язык для начинающих Kirjastus: TEA Kirjastus;

Soovitatavad lisaõpikud/täiendav õppematerjal

 • Mall Pesti, Helve Ahi, 2015. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2 Kirjastus: Kiri-Mari Kirjastus OÜ;
 • Leelo Kingisepp, Mare Kitsnik, 2006 Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele (A2) ja CD plaat. Kirjastus:Iduleht OÜ;
 • Jelena Kallas, Mai Tiits, Maria Tuulik, Madis Jürviste, Kristina Koppel, 2014. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus;
 • Marju Ilves, 2008 Algaja keelekasutaja. A2-taseme eesti keele oskus. Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus;
 • Kallas, Jelena; Tiits, Mai; Tuulik, Maria; Jürviste, Madis; Koppel, Kristina, 2014. Eesti keele põhisõnavara sõnastik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus;
 • TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti-vene . Tallinn: TEA.

www.eki.ee/dict/evs
www.keeleklikk.ee
www.kultuuriklikk.ee
www.efant.ee
www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Eduka läbimise eelduseks on osalemine kontaktõppes, teostatud harjutusülesanded ja osalemine sündmuse praktilisel korraldusel. Sündmuse ajaline toimumine täpsustakse vahetult enne koolituse algust. Koolituse eduka lõpetamise eelduseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid, osaletud konkreetse sündmuse läbiviimisel vähemalt 80% ulatuses, sooritatud praktilised tööd (harjutused) õppekeskkonnas vähemalt 80% ulatuses.

Kokkuvõttev hindamine toimub mitteeristaval hindamismetoodikal baseerudes.

Hindamismeetodid on alljärgnevad:

Õppekava täitmise hindamine koolituse lõpus

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Kirjalik test (hõlmab kõiki läbitud teemasid)
Koolitusel osaleja kirjutab lühijutustuse (vähemalt 30 sõna) ja kasutab koolitusel õpitud sõnavara õiges vormis.

Kirjutamisülesanne on hästi täidetud, kui tekst on teemakohane ja õige pikkusega ning selle kirjutamisel on arvestatud etteantud sisupunkte (märksõnu). Teksti lugemisel peab olema arusaadav, mida testitav öelda tahab.
Esinevad mõned eksimused sõnade õigekirjas ning vead grammatika põhivaras, mis ei sega või kohati häirivad tekstist arusaamist.

Suuline vestlus
Pildi kirjeldamine ja küsimustele vastamine pildi teemal või küsimustele vastamine ideekaardi abil.

Üldine rääkimisoskus, üldine suuline suhtlus, lühike monoloog (infovahetus, küsitleja ja vastaja roll, kirjeldamine).
Koolitatav jutustab lihtsate lausetega koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.
Koolitatav vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele.

B1-tasemel keelekasutaja kasutab küll õigesti mõningaid lihtsaid tarindeid, kuid teeb sageli vigu ka grammatika põhivaras (nt ajab segi ajavormid või eksib aluse ja öeldise ühildamisel); siiski on enamasti selge, mida öelda tahab. Tema keelevara on väike. Ta oskab kasutada lause põhimalle ja meelde jäetud fraase ning häälduspäraselt (kuigi mitte õigesti) kirjutada lühikesi sõnu, mis kuuluvad tema suulisesse sõnavarasse.

Hindamiskriteeriumid arvestusele.
Mittearvestatud – arvestustöö vastused on väga kesised ning lünklikud, lahendatavad ülesanded on lahendatud pealiskaudselt, ilma loogikata ning järelduste tegemise võimeta. Antud ülesanne on korraldatud kesiselt, selle ettevalmistusel ei kasutata õppematerjalidest saadud teadmisi, ei tehta omavahel meeskonnatööd ning koolitaja on rahuolematu.
Arvestatud – arvestustöö ülesanded on lahendatud ja järeldused kirjutatud. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad õppija lisateadmisi. Antud ülesanne on korraldatud professionaalselt, ettevalmistusel ning sündmuse läbiviimisel tehakse omavahel meeskonnatööd, kasutatakse õpematerjalidest saadud teadmisi ning koolitaja jääb rahule.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Tunnistus vastavuses Euroopa keeleõppe raamdokumendi (Originaal: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching and assessment. Council of Europe 2001) keeleoskustasemete kirjeldusele.

Juhul kui isiku kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud” siis väljastatakse tõend koolitusel osaletud kontaktõppe tundide arvuga.

9. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi või töökogemuse kirjeldus
Koolitusi viivad läbi eesti filoloogi või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsiooniga, erialase või varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega koolitajad.

 

Обучение без отрыва от работы с целью подготовки к экзамену уровня B1 на эстонском языке
 
1. Название учебной программы: Обучение без отрыва от работы для подготовки к экзамену по эстонскому языку уровня B1.
2. Учебная группа: изучение языка.
3. Результаты обучения: обучение стажера:
• понимает предложения и часто используемые фразы, которые относятся к важным для него областям, таким как информация о себе и своей семье, покупках, доме и работе;
• Общайтесь в повседневных ситуациях общения, которые требуют прямого и простого обмена информацией по знакомым темам;
• способен описывать свою семью, других людей и условия жизни и выражать свои потребности простыми фразами и предложениями;
• обладает структурами повседневного языка и его словарный запас достигает 2000-3000 слов.
4. Начальные условия: На основании учебной программы уровня B1 на эстонском языке, лицо, чей родной язык не является эстонским.

 1. Общий объем обучения, в том числе доля классной работы и самостоятельной работы: Общий объем обучения в академических часах - 200 (аудиторная работа - 150; самостоятельная работа, предоставляемая тренером - 50).
  5.1. Стоимость обучения: 1650 € * (работа в классе и учебные материалы)
  * Цена указана для групп (не менее 8 человек), 2-4 человек - 15 € / час, 5-7 человек - 12,50 € / час.
  6. Содержание обучения:
  Все базовые языковые навыки практикуются на каждом уроке: интенсивная языковая практика разговорного языка - вырабатываются правильные разговорные языковые навыки, словарный запас достигается посредством использования новых слов и грамматических конструкций в специально смоделированных вопросах, языковых ситуациях, ролевых играх и непрерывном общении. развивать языковое мышление и преодолевать языковые барьеры. Обучение проходит в свободной и приятной обстановке.
  Слушание нацелено на способность понимать устную речь, слушая ключевые слова, фразы и фразы, которые позволяют понять начальное понимание обучения на начальных этапах обучения, но в дальнейшем развивают способность понимать текст на более высоком уровне.
  Грамматика изучается с использованием языковой логики и встроена в речевую практику.
  Мы используем всевозможные приемы и действия, чтобы объединить полезные и приятные вещи: групповую работу, ситуации общения, ролевые игры, дискуссии, отсутствие информации по-разному, словарный запас, память, догадки и фэнтезийные игры. Все навыки развиты: навыки чтения, аудирования, письма и разговорной речи. Однако на уроке основной акцент делается на разговоре. Все задания готовят участника тренинга к общению в языковой среде. Используются материалы и задания, с которыми стажер сталкивается в повседневной жизни. В дополнение к лингвистическим знаниям, предоставленным во время обучения, также гарантированы интересные и привлекательные уроки. Тренеры сделают все возможное, чтобы участник чувствовал себя более уверенно и уютно на эстонском.
  Основан на современной методике коммуникативного обучения. Обучение основано на активном общении на эстонском языке по следующим темам.
  6.1. Обучение основано на активном общении по этим темам на эстонском языке.
  1. Введение
  Вы говорите по-эстонски? Давайте начнем!
  2. Знакомство
  Привет. Визы и их использование. Приветствие и приветствие. Представляя и представляя себя. Знакомство с другими участниками тренинга. Приставать. Тренер начинает.
  3. Личные данные
  Контактная информация, дата и место рождения, семья, родственники. Говоря о «обычных» личных данных (не говоря о конфиденциальных личных данных). Указание числовых и персональных данных в простой форме. Разговор о себе и фотографиях вашей семьи - семейное положение, состав семьи, имена, деятельность членов семьи: учеба, работа или дома.
  4. Дом и дом, окрестности
  Описание вашего места жительства (месторасположение, окрестности, дом или квартира, планировка и бытовые принадлежности, бытовая и бытовая техника). Описывая детство и домашнее местоположение. Распечатка и описание домашних и диких животных, говорящих о вашем питомце. Опишите одно животное на картинке.
 2. Повседневная жизнь
  Описание домашнего и домашнего деления труда. Говоря о времени (год, месяц, день недели, время), название дня недели и месяца. Говоря о рабочих днях и праздниках. Распечатка и описание детских игрушек. Описание местных сервисных и кейтеринговых компаний. Шоппинг и жизнь. Делать гида и просить чай, когда мы не правы в чужом городе. Знаки, плакаты, наклейки.
  6. Юбилеи и важные дни
  Юбилеи и праздники (Рождество, день рождения). Национальные праздники, национальные праздники и дни флага. Названия важных календарных дней и государственных праздников. Описывая некоторые интересные праздники (такие как личинки, Пасха, Середина лета, Маршал, День кадетов, Рождество) мы знаем. Приветствие и приветствие. Экзаменационный день и экзаменационный экзамен. Формирование заявления об экзамене на знание эстонского языка. Описание экзамена по эстонскому языку.
  7. Отдых и развлечения
  Развлечения, хобби, культурные мероприятия (кино, театр, выставки), спорт, семейные традиции. Запрашивать информацию о месте и стоимости мероприятий, покупать билеты и общие (более простые) разговоры о том, что произошло. Описание досуга (например, ремесла, рыбалка, садоводство, игры с мячом), описание ваших собственных и других увлечений. Поиск и чтение информации о развлечениях и передача соответствующих сообщений.
  8. Путешествия
  Получите необходимую информацию о поездке. Знакомство с предложениями путешествий и выбора. Организация поездок (покупка билетов, проверка расписания и выбор, выбор возможных и подходящих видов транспорта). Пересылка простых сообщений и сообщений.
  9. Отношения с другими людьми
  Описание друзей и знакомых (например, внешность, характер и т. Д.). Описание ролей в семье. Описание способов и средств общения. Общение с аварийным человеком и оказание помощи.
  10. Здоровье
  Общение в медицинском центре с представителем службы поддержки клиентов, уточнение и регистрация времени приема. Посетите больницу. Описание здоровья и чувств. Наименование частей тела и их функции. Проведение покупок в аптеке (покупка лекарства и получение важной информации).
  11. Образование
  Образовательный путь (основная школа, средняя школа / старшая школа, профессионально-техническое и / или профессиональное училище, университет, специальность и квалификация) и описание обучения в течение всей жизни. Опишите класс и перечислите учебные ресурсы.
  12. Работа
  Говоря о вашей профессии и профессии. Описание работы - работа, условия труда, рабочий день и деятельность, а также использование инструментов. Чтение объявления о работе. Подготовка документов, необходимых для начала работы (резюме, мотивационное письмо, сопроводительное письмо). Подготовка заявки на въезд и выезд.
  13. Покупки
  Магазин покупки (типы магазинов, товаров и наименований). Задавать вопросы о часах работы торгового центра. Знакомство с продуктом. Запрашиваемая информация о стоимости, качестве, характеристиках и т. Д. Товара. Подать заявку на покупку. Информирование поставщика услуг о предпочтительном способе оплаты. Обмен товаров. Покупки на рынке и общение с продавцом.
  14. Еда и напитки
  Описание питания на доске и привычек питания. Распечатка еды (еды и питья). Накрыть стол и попросить еды протянуть руку. Описание различных вкусов и вкусовых ощущений. Общение в предприятиях общественного питания и размещение заказа.
  15. Сервисные агентства
  Перечень сервисных учреждений (например, почта, банк, обмен валюты, страховка, салон красоты (например, парикмахерская, маникюр), ремонт обуви, стирка и т. Д.) И предоставление важной информации (например, часы работы, местоположение, цены и виды услуг).
  16. Места
  Культурная история и достопримечательности в доме. Распространенные названия для Эстонии (крупные города, природа, горы, водоемы (реки, озера, море), острова, птицы и животные.
 3. Неожиданные ситуации
  Поведение во время проступка или несчастного случая. Сообщение сообщения в полицию, информирование службы безопасности или спасательной службы (спасательная служба и скорая помощь). Уведомление о ДТП или аварии и просьба о помощи. Описание потенциальных угроз в окружающей среде.
  18. Погода
  Времена года, погода, погодные явления. Описание природы в разные времена года. Погода в разные времена года и переодевание в зависимости от погоды.
  19. Язык
  Изучение иностранных языков - поиск информации для изучения языка. Учите эстонский на языке Language! https://www.keeleklikk.ee/en/welcome, http://eestikeel.eu/. Руководство по самостоятельному изучению языка.
  Перечисленные темы относятся к одной или нескольким из четырех областей, в которых проводятся языковые мероприятия: общественная жизнь; личная жизнь; поле работы; в области образования.
  6.2. Лингвистические знания - не самоцель, а средство приобретения лучших языковых навыков. Структура языка изучается в контексте, и осознанное усвоение грамматических правил постепенно достигается.
  • личные местоимения (длинные и короткие формы);
  • Существительные (единственное и множественное число, множественное число, существительное, существительные, множественное число существительных);
  • вопросительные слова, формирование вопросов;
  • Правописание слова. Основное слово и подчиненное слово - используются в именовании, принятии, внутреннем и подрывном контекстах. Включен с целевым глаголом. формирование прилагательных из основного слова, перевод слов, написание года. Вопросы: сколько?, Несколько?, Несколько?;
  • перевод слов вопроса;
  • Представлять и представлять формы глагола (вращающиеся глаголы в настоящем (будь, работай, смотри, ешь, пей и т. Д.);
  • Превращение глаголов в простое прошлое (утвердительное и отрицательное);
  • перевод прилагательных, правил совместимости в дополнительной форме, безотзывных прилагательных, сравнений наречий;
  • Отключение выученных слов. Беседы, их использование по запросу и ответу. Космические отношения на практике связаны с местными и местными словами эстонского языка;
  • Создание командного голоса (единственного и настоящего, утвердительного и отрицательного).
  7. Описание учебной среды
  Обучение проводится в группах и в учебной комнате, где имеется дизайн комнаты для поддержки результатов обучения языку, с необходимыми учебными материалами, предметами обстановки и техническими средствами.
  Кересе 20, Нарва, Ида-Вирумаа
  Читать дальше Описание учебной среды
  В этих местах есть учебные комнаты разных размеров для организации лекций и / или групповой работы, где есть учебные доски (достаточного размера, чтобы делать заметки и стулья (мебель подходит для взрослых) + рабочий стол и стул для тренера. Учебные комнаты чистые и безопасные, хорошо освещенные, хорошо вентилируемые и имеют необходимую температуру, вентилируемые и приятно и безопасно обучаемые для обучающихся. Тренировочная комната подходит для взрослых и обеспечивает самостоятельную работу и групповую работу. Современные обучающие материалы и инструменты на основе видео, основанные на данных и видеопроекторах SHARP NV6 (2200 заработков / лум), флипчарт и / или настенный маркер на стене, возможность показа материалов на стене для компьютеров, например, для прослушивания CD, компьютеров / мест обучения с выходом в Интернет. В центре для печати и копирования находится Xerox Phaser 3200MFP PCL, а в кабинете разные словари и диктофоны. Участники будут оснащены учебными занятиями, которые будут проходить стажеры (добавьте туда материалы для распространения) на протяжении всего курса. Распространяемый материал бесплатный и, как правило, на русском или эстонском языке, а учебные карточки останутся для участников после завершения сервисных мероприятий. Помещения, методы и средства обучения должны соответствовать требованиям по охране труда и технике безопасности, предусмотренным в Законе о гигиене и безопасности труда. Учебный центр знает, что он отвечает за доступность, состояние и доступность учебных материалов и инструментов для тех, кто соответствует требованиям службы в отношении здоровья и безопасности.
 4. Список учебных материалов
  Учебные материалы являются современными, с соответствующими уровнями сложности, и поддерживают достижение цели обучения. Учебные материалы поддерживают самостоятельное обучение обучаемых.
  Учебные материалы и материалы подготовлены и / или использованы в соответствии с законом об авторском праве и не должны нарушать личные или имущественные права автора.
  Учебные слоги, подготовленные тренером для участников, с дополнительными материалами (например, графическими материалами из газеты или Интернета), материалами по языковым экзаменам (например, выборочными экзаменами на домашней странице SA Innove), которыми обучаемые дополняются (включая материалы для распространения там) на протяжении всего курса.
  ОСНОВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - Слияние Симмуль, Инга Мангус, 2012. Привет еще раз! Учебник эстонского языка А1-А2 + два CD Издательство Института им. Пучкина. Кроме того, есть карточки с надписями (продаются отдельно) на основе словарного запаса учебника или на основе книжного магазина английского языка 2014 или Silva Tomingas, 2009. Давайте узнаем! Эстонский язык для начинающих Издательство: TEA Kirjastus;
  Рекомендуемые дополнительные учебники / дополнительные учебные материалы
  • Молл Пести, Helve Ahi, 2015. E as Estonia. Учебник эстонского языка для начинающих A1 + A2 Издатель: Kiri-Mari Kirjastus OÜ;
  • Лило Кингисепп, Маре Китсник, 2006 Половина с шуткой. Набор для изучения эстонского языка для начинающих (A2) и CD диск. Издатель: Iduleht OÜ;
  • Елена Каллас, Май Тийц, Мария Туулик, Мадис Юрвисте, Кристина Коппель, 2014. Словарь основного словарного запаса Эстонии. Издатель: Фонд эстонского языка;
  • Марью Ильвес, 2008 Язык, начинающий пользователь. Знание эстонского уровня А2. Министерство образования и науки, Таллиннский университет, Таллинн: Фонд эстонского языка;
  • Каллас, Елена; Тиитс, Май; Туулик, Мария; Юрвисте, Мадис; Коппель, Кристина, 2014. Словарь эстонского словаря. Таллинн: Фонд эстонского языка;
  • ЧАЙ карманный словарь 2008. Русско-эстонский, эстонско-русский. Таллинн: ЧАЙ.
  www.eki.ee/dict/evs
  www.keeleklikk.ee
  www.kultuuriklikk.ee
  www.efant.ee
  www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
 5. Условия расторжения и выданные документы
  Обязательным условием успешного завершения является участие в контактной тренировке, упражнениях и участие в практической организации мероприятия. Время проведения мероприятия будет указано непосредственно перед началом тренировки. Обязательным условием успешного завершения обучения должны быть результаты обучения, описанные в учебной программе, не менее 80% обучения, практическая работа (упражнения) в учебной среде не менее 80%.
  Суммативная оценка основана на недискриминационной методологии оценки.
  Методы оценки следующие:
  Оценка завершения учебного плана в конце обучения
  Метод оценки Критерии оценки
  Письменный тест (охватывает все темы)
  Стажер пишет небольшой рассказ (не менее 30 слов) и использует словарь, полученный в ходе обучения, в правильной форме. Задание по написанию хорошо выполняется, когда текст относится к теме, имеет правильную длину и написан с указанными точками содержания (ключевыми словами). Чтение текста должно помочь понять, что хочет сказать испытуемый.
  Есть некоторые ошибки в написании слов и ошибки в базовом наборе грамматики, которые не мешают или иногда мешают пониманию текста.
  Устный разговор
  Описание картины и ответы на вопросы о картине или ответы на вопросы с использованием карточки идей. Навыки разговорной речи, общее устное общение, краткий монолог (обмен информацией, роль интервьюера и респондента, описание).
  Стажер рассказывает простые предложения по темам, которые рассматриваются в процессе обучения, в соответствии с результатами обучения.
  Стажер поймет вопросы, заданные в ходе беседы.
  В то время как пользователи уровня B1 правильно используют некоторые простые структуры, они часто допускают ошибки в основной грамматике грамматики (например, путают формы времени или ошибочно комбинируют основание и легенду); впрочем, в основном понятно, что сказать. Его язык маленький. Он может использовать основные и заученные фразы предложения и произносить (хотя и не правильно) короткие слова, которые принадлежат его устной лексике.

Критерии оценки для учета.
Не учитывается - Ответы на бухгалтерский учет очень плохие, а пробелы устраняются поверхностно, без логики и без умения делать выводы. Это задание организовано скромно, оно не используется при подготовке учебных материалов, работа в команде не выполняется, а тренер недоволен.
Рассчитано - Бухгалтерские задачи решены и выводы составлены. Ваши комментарии были добавлены, чтобы показать дополнительные знания учащегося. Задание организовано профессионально, ведется подготовка и работа в команде, используются знания из учебных материалов и тренер доволен.
В конце обучения выдается сертификат, когда человек достиг всех результатов обучения, необходимых для завершения учебной программы. Сертификат соответствует описанию уровней владения языком в Европейской системе ссылок на языки (Совет Европы 2001).
Если в результате итоговой оценки данного лица получен «не подсчитанный» результат, то будет выдано свидетельство с указанием количества часов контактного обучения.
10. Описание квалификации, обучения или опыта работы, необходимых для обучения
Тренинги проводятся эстонскими филологами или инструкторами с опытом преподавания эстонского или иностранного языка, профессиональным или более ранним опытом преподавания для взрослых.