Tagada õppijate suulise kõne oskus, mis võimaldaks luua isiklikke ja sotsiaalseid kontakte eesti keeles kõnelevate inimestega. Tagada lugemisoskus, mis võimaldab aru saada (ka mitmekordsel lugemisel) исикуандмейд сисалдавате тарбекирьяде (ankeet, arve, meeldetuletus, postiteade jm) чай нинг элукондлику (asutuste nimetused, видадад, саид). Tagada piiratud kirjutamisoskus (ankeedi, küsitluslehe täitmine, lühiteate, õnnitluskaardi, kutse kirjutamine).
Õppetöö kulgeb sobivas tempos, kus oluline tähelepanu on kordamisel. Selleks on suulise kõne kuulamine, mis arendab üldist kuulamisoskust ja aitab õppijaid võtmesõnade, sõnaühendite ja väljendite kuulamisel ja meelde jätmisel.

Õppekeel:  eesti keel (abikeel vene keel).

Peppekavarühm:  keeleõpe.

Kppe kogumaht:  200 akadeemilist tundi, sh 160 tundi auditoorne töö (loengud ja praktilised harjutused õppekeskkonnas) ja 40 tundi iseseisevat tööd väljaspool õppekeskkonda, mis on koolitaja poolt tagasisidestav.

Koolituse maksumus:  1760 € (11 € / t.) *
*hind kehtib gruppidele (vähemalt 8 inimest), 2-4 inimest - 15€/tund, 5-7 inimest – 12,50€/tund.

Koolituse eesmärk

Tagada keeleoskuse tase, mis võimaldab suulises ja kirjalikus suhtlemises toime tulla isiklikus sfääris ja konkreetset laadi, täpselt piiritletud rutiinse keelekasutusega töösfääris, kus kirjalik töö piirdub lühikeste tüüpdokumentide koostamise või plankide täitmisega ning ametimeilidele lühilausetega vastamisega; võimaldab lugemisel leida eeldatavat faktiinfot lihtsatest igapäevatekstidest ja mõista juhiseid ning silte avalikes kohtades); jätkata iseseisvalt keeleõppega, tutvustades koolitatavatele erinevaid iseseisvaks õppimiseks mõeldud võimalusi, sh internetipõhiseid keeleõppe võimalusi.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused

Õppija ei valda keelt üldse või valdab keelt vähesel määral, kuid see ei ole piisav A1-taseme õpperühmas alustamiseks. Peppekava alusel võib õpinguid alustada isik, kelle emakeel ei ole eesti keel, ja kes soovib ppppida eesti keelt, eelnevad teadmised ja oskused  (ning keeleõppe tulemusetaetaetata saetaetaetae saustasea saetaetae satasea saetaetae saetasea as ae la saetata saetasea as ae la saetaetae as a la saetata as a la saetaetae as a la saeta).

Õppesisu:

 1. Tutvumine. Tervitamine. Viisakusväljendid.
  Tegusõna pööramine oleviku jaatavas ja eitavas kõnes. Isikulised asesõnad.
 2. Kodu ja koduümbrus (sildid, viidad, plakatid).
  Käskiv kõneviis. Nimisõna kohakäänded.
 3. Perekond, pereliikmed, sugulased.
  Nimisõna ainsuse omastav kääne. Mitmuse moodustamine.
 4. Töö. Amet. Elukutse.
  Nimisõna saav ja olev kääne, kohakäänded.
 5. Aeg (kuud, nädalapäevad, kellaaeg).
  Arvsõnad, ainsuse osastav kääne.
 6. Vaba aeg, harrastused.
  -si-lihtmineviku jaatav kõne, -ma-, -da-infinitiiv.
 7. Teenindus (kauplus, kohvik, juuksur).
  Tingiv kõneviis, ilma- ja kaasaütlev kääne, ainsuse ja mitmuse osastav kääne.
 8. Tähtpäevad (sünnipäev, jõulud).
  Rajav kääne. Alalütlev kääne aja väljendajana.

Grammatilised teemad:

 • Tähestik
 • Hääldamine, rõhk
 • Nimisõna põhilised käänded
 • Тегусына олевику вормид
 • Põhiarvsõnad
 • Isikulised asesõnad
 • Küsisõnad.

Igas õppetunnis arendame vestlusteemat võtmesõnu, sõnaühendeid ja väljendeid kasutades.
Vestlused põhinevad kindlatel küsimustel. Sõnavara kordame keelesituatsioonides ja erinevates mängudes.

Õppeprotsess

Eesti keele õppimise alustamisel arvestatakse nn suulise eelnevuse printsiipi, st suuline kõne eelnegu kirjalikule;

 • õpitakse matkima kuuldud häälikuid, häälikuühendeid, sõnu ja lühikesi lauseid;
 • igapäevaeluks ja olmeks vajalike suhtlusoskuste omandamiseks mängitakse elementaarseid situatiivseid rollimänge, lühidialooge ja keelemänge, kus õpitakse käituma ja rääkima vastavalt sotsiaalsele rollile;
 • hääldatakse eesti pärisnimesid, kohanimesid, salme, vanasõnu jne;
 • kuulamist: õpitakse kuulmise järgi eristama eesti keelt teiste keelte hulgast;
 • õpitakse tunnetama hääldusaluseid, etaloni järgi matkima kuuldud häälikuid, häälikuühendeid, sõnu ja lühikesi lauseid;
 • õpitakse eristama raadiot kuulates eesti keele sõnu ja lauseid, kuulama lihtsamaid uudiseid.

Iga teema piires esitatakse rida suhtlusülesandeid, mis üldjuhul on järgmised:
info hankimine, andmine ja vastuvõtmine; oma vaadete ja arvamuste argumenteeritud väljendamine; sündmuste ja juhtumite, toimingute, olukordade ja kogemuste kirjeldamine või neist jutustamine; igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine.
Auditoorne töö – kuulamis-, kirjutamis- ja tõlkeharjutused, suuline vestlus, dialoogid, rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine.
Iseseisev töö - sõnade õppimine, töövihikust ja õpikust harjutuste tegemine, lühemate tekstide kirjutamine jms. - tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena koolitatav mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama. Omandatud on keeleteadmised, mis aitavad nii igapäevastes kui tööolukordades end väljendada, lihtsaid lauseid moodustada ja neid kindlate vajaduste saavutamiseks kasutada.

KOOLITATAVA

KEELEPAGASI ÜLDINE ULATUS:

 • teab lihtsaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta;

GRAMMATILINE KORREKTSUS:

 • kasutab vaid üksikuid meelde jäetud tarindeid ja lausemalle;

KÕNE LADUSUS:

 • tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega, teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust;

SUHTLUS:

 • oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele;
 • suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner on nõus teda parandama, öeldut kordama või ümber sõnastama;

TEKSTI SIDUSUS:

 • oskab siduda sõnu ja fraase põhisidesõnade abil nagu „ja” või „siis”

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse edukaks lõpetamiseks peab olema omandatud õppekavas kirjeldatud õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatuse hindamine:

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid
Kirjalik test (ülesanne, milles on 40 üksikküsimust koolituse teemadest) Edukaks soorituseks peab olema vähemalt 50% õigeid vastuseid, rohkem on parem.
Suuline vestlus
Õppija räägib lihtsamate lausetega koolitusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele.
Edukas sooritus - õppija vastab arusaadavalt vestluse käigus esitatud küsimustele ja suudab ise vestluse käigus koostada teemakohaseid küsimusi.
Auditoorse õppe vahelisel ajal sooritatud iseseisev töö. Arvestatud või mittearvestatud.

Hindamiskriteeriumid arvestusele

Mittearvestatud – arvestustöö vastused on väga kesised ning lünklikud, lahendatavad ülesanded on lahendatud pealiskaudselt, ilma loogikata ning järelduste tegemise võimeta. Antud ülesanne on korraldatud kesiselt, selle ettevalmistusel ei kasutata õppematerjalidest saadud teadmisi, ei tehta omavahel meeskonnatööd ning koolitaja on rahuolematu.
Arvestatud - arvestustöö ülesanded on lahendatud ja järeldused kirjutatud. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad õppija lisateadmisi. Antud ülesanne on korraldatud professionaalselt, ettevalmistusel ning sündmuse läbiviimisel tehakse omavahel meeskonnatööd, kasutatakse õpematerjalidest saadud teadmisi ning koolitaja jääb rahule.

Koolituse lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud, auditoorse õppe vahelisel ajal sooritatud iseseisev töö arvestatud ja osalemine vähemalt 70% auditoorsetes õppetundides.
Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud ja kokkuvõtva hindamise tulemuseks on „mittearvestatud”, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes õppetundides.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus

Koolitajate kvalifikatsioon – eesti filoloogi, eesti keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise hariduse ja/või varasema täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemusega, ja keeleinspektsiooni heakskiidu saanud õpetajad.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist. Õppematerjalid toetavad koolitatava iseseisvat õppimist. Igale koolitatavale tagatakse õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid ja –vahendid tasuta. Õppematerjalide sh õpikute ja –vahendite hind sisaldub koolituse maksumuses. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Õppematerjalid jäävad koolitatavale peale koolituse lõppu.

Õpivara

 • Õppekomplekt Merge Simmul, Inga Mangus „Tere“;
 • Mangus, I., Simmul, M. 2009. TERE! Eesti keele õpik algajatele 0–A1. Eesti Ekspressi Kirjastuse AS (põhiõpik).

Täiendav õppematerjal:

 • Pesti, M., Ahi, H. 2001. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. TEA Kirjastus
 • TEA taskusõnastik 2008. Vene- eesti, eesti - vene . Tallinn: TEA
 • Koolitust läbiviiva lektori autorimaterjalid.

Koolitus toimub rühmades ja õpperuumis, kus on keeleõppe õpiväljundite saavutamist toetav ruumikujundus koos vajaliku õppematerjali, sisustuse ja tehniliste abivahenditega.

 

Тренинг по подготовке к знанию эстонского языка уровня А1
Убедитесь, что студенты имеют возможность говорить устно, что позволит им установить личные и социальные контакты с людьми, которые говорят по-эстонски. Обеспечьте навыки чтения, которые позволят вам понять (включая многократное чтение) личные документы (анкеты, счета-фактуры, напоминания, рассылки и т. Д.) И личную информацию (названия агентств, справочные материалы, меню, рекомендации и т. Д.). Обеспечить ограниченные навыки письма (анкета, заполнение анкеты, короткое сообщение, поздравительная открытка, написание приглашения).
Обучение идет в правильном темпе, при этом большое внимание уделяется повторению. Это устное слушание, которое развивает общие навыки слушания и помогает учащимся слушать и запоминать ключевые слова, фразы и фразы.
Язык обучения: эстонский (русский).
Учебный план группы: изучение языка.
Общий объем обучения: 200 академических часов, включая 160 часов аудиторной работы (лекции и практические занятия в учебной среде) и 40 часов самостоятельной работы вне учебной среды, что является обратной связью от тренера.
Стоимость обучения: 1760 евро (11 евро в час) *
* Цена указана для групп (не менее 8 человек), 2-4 человек - 15 € / час, 5-7 человек - 12,50 € / час.
Цель тренинга
Обеспечить уровень владения языком, который позволяет вам иметь дело с устным и письменным общением в личной и специфической сфере, с четко определенным рутинным использованием в рабочей сфере, где письменная работа ограничивается написанием коротких стандартных документов или заполнением форм и реагированием на короткие заявления должностных лиц; позволяет находить ожидаемые информационные бюллетени из простых повседневных текстов и понимать инструкции и теги в общественных местах; самостоятельно продолжать изучение языка, предоставляя слушателям различные возможности для самостоятельного обучения, в том числе возможности изучения языка в Интернете.
Целевая группа и условия для начала обучения
Учащийся совсем не владеет языком или имеет низкий уровень владения языком, но этого недостаточно для создания группы обучения уровня А2. На основании учебной программы, человек, чей родной язык не является эстонским и кто хочет изучать эстонский язык, может начать обучение, предыдущие знания и навыки минимальны, и в результате изучения языка они хотят получить базовые языковые (элементарные) навыки.
Содержание обучения:
1. Знакомство. Привет. Визовые номера.
Поверните глагол в текущей и отрицательной речи настоящего. Личные местоимения.
2. Дом и дом (знаки, знаки, плакаты).
Командная речь. Переводы имен существительных.
3. Семья, члены семьи, родственники.
Существительное существительного является толчком. Создание множественности.

4. Работа. Офис. Профессия.
Получение существительного и обращение, местные переводы.
5. Время (месяцы, дни недели, время).
Существительные, единственное число.
6. Досуг, хобби.
-Да-настоящее утвердительный вызов, -ма-, -да-инфинитив.
7. Сервис (магазин, кафе, парикмахерская).
Волнующий способ говорить, воздух и совпадение, пение единственного и множественного числа.
8. Юбилеи (день рождения, Рождество).
Продемонстрируйте свой ход. Андеррайтинг как выражение времени.
Темы грамматики:
• алфавит
• Произношение, давление
• Основные обращения существительного
• настоящее словоформы
• ключевые слова
• личные местоимения
• Вопросительные слова.
На каждом уроке мы разрабатываем тему для разговора, используя ключевые слова, фразы и фразы.
Беседы основаны на твердых вопросах. Словарь повторяется в языковых ситуациях и в разных играх.
Учебный процесс
При начале изучения эстонского языка учитывается так называемый устный преимущественный принцип, то есть устное представление речевого проекта;
• Изучите звуки, звуки, слова и короткие предложения, которые можно имитировать;
• Разыгрываются базовые социальные ролевые игры, короткие диалоги и языковые игры для приобретения навыков общения, необходимых для повседневной жизни и повседневной жизни, когда человек учится вести себя и говорить в соответствии с социальной ролью;
• произнесение эстонских имен собственных, географических названий, стихов, пословиц и т. Д .;
• аудирование: научиться различать эстонский и другие языки по слуху;
• Научитесь распознавать вокальные основы, имитировать звуки, голосовые связки, слова и короткие предложения на скамейке;
• Научитесь различать радио, слушая эстонские слова и предложения, слушая простые новости.
В рамках каждой темы предлагается ряд коммуникационных задач, которые, как правило:
получение, предоставление и получение информации; аргументированное выражение ваших взглядов и мнений; описание или описание событий и инцидентов, действий, ситуаций и опыта; решение проблем повседневной жизни, работы или обслуживания.
Аудиторская работа - упражнения по аудированию, письму и переводу, устная беседа, диалоги, ролевая игра, просмотр и анализ видео.
Самостоятельная работа - изучение слов, выполнение заданий из учебников и учебников, написание коротких текстов и многое другое. - Учащийся должен быть взят между классными занятиями.

Результаты обучения
В результате обучения слушатель понимает и использует повседневные выражения и простые фразы для удовлетворения своих потребностей. Может представлять себя и других и наследовать место жизни, знакомых людей и вещей, а также отвечать на вопросы из того же круга. Может общаться на понятном языке, когда собеседник говорит медленно и четко и готов помочь. Есть языковые навыки, которые помогут вам выразить себя в повседневных и рабочих ситуациях, составить простые предложения и использовать их для удовлетворения конкретных потребностей.
стажер
ЯЗЫК ЯЗЫК ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
• знает простые базовые фразы о себе и некоторых конкретных ситуациях;
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ:
• использует только несколько заученных структур и шаблонов предложений;
SPEECH беглость:
• Обрабатывает очень короткие, несвязанные готовые фразы, часто делает паузы для поиска выражений, произношения иностранных слов или правильной формулировки;
английский
• умеет задавать вопросы о других и отвечать на вопросы о себе;
• уметь общаться на понятном языке, если собеседник согласен исправить, повторить или переписать его;
СВЯЗЬ ТЕКСТА:
• Может ассоциировать слова и фразы с ключевыми словами, такими как «и» или «тогда»
Условия расторжения и выданные документы
Для успешного завершения обучения необходимо получить результаты обучения, описанные в учебном плане. Оценка результатов обучения:
Метод оценки Критерии оценки
Письменный тест (задание с 40 отдельными вопросами по темам обучения) Успешное выполнение должно быть не менее 50% правильных ответов, чем больше, тем лучше.
Устный разговор
Учащийся говорит о более простых предложениях по темам, охватываемым в процессе обучения, в соответствии с результатами обучения. Успешное выполнение - учащийся может понять вопросы, поднятые во время разговора, и может задать соответствующие вопросы во время разговора.
Независимая работа, проделанная в период обучения в классе. Считается или не засчитывается.
Критерии оценки для учета

Не учитывается - Ответы на бухгалтерский учет очень плохие, а пробелы устраняются поверхностно, без логики и без умения делать выводы. Это задание организовано скромно, оно не используется при подготовке учебных материалов, работа в команде не выполняется, а тренер недоволен.
Рассчитано - Бухгалтерские задачи решены и выводы составлены. Ваши комментарии были добавлены, чтобы показать дополнительные знания учащегося. Задание организовано профессионально, ведется подготовка и работа в команде, используются знания из учебных материалов и тренер доволен.
Документы, выданные по завершении обучения
Сертификат, если требования к выпускному экзамену - письменный тест и устное собеседование - были учтены как самостоятельная работа, выполненная в соответствии с критериями оценки между аудиторией и участием не менее чем в 70% занятий.
Доказательство того, что результаты обучения не были достигнуты и итоговая оценка «не учитывается», но учащийся принял участие в исследовании. Сертификат выдается в зависимости от количества посещенных часов, но не в том случае, если учащийся посетил менее половины лекционных занятий.
Описание квалификации или профессионального опыта для обеспечения компетентности тренера
Квалификация инструкторов - учителей с эстонской филологией, преподаватель эстонского языка как иностранного или с другим филологическим образованием и / или с предыдущим опытом преподавания эстонского языка на эстонском языке, и с одобрения языковой инспекции.
Список учебных материалов
Учебные материалы являются современными, с соответствующими уровнями сложности, и поддерживают достижение цели обучения. Учебные материалы поддерживают самостоятельное обучение учащегося. Каждому слушателю бесплатно предоставляются учебные материалы и инструменты, используемые в процессе обучения. Стоимость учебных материалов, включая учебники и инструменты, включена в стоимость обучения. Учебные материалы и материалы подготовлены и / или использованы в соответствии с законом об авторском праве и не нарушают личные или имущественные права автора. Учебные материалы останутся у обучающегося после окончания обучения.
Учебные ресурсы
• Слияние Симмула, Инги Мангус «Тере»;
• Мангус И., Симмул М. 2009. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Учебник эстонского языка для начинающих 0 - А1. Eesti Ekspressi Kirjastuse AS (базовый учебник).
Дополнительный учебный материал:
• Pesti, M., Ahi, H. 2001. E as Estonia. Учебник эстонского языка для начинающих. ЧАЙ Издатель
• ЧАЙ карманный словарь 2008. Русско-эстонский, эстонско-русский. Таллинн: ЧАЙ
• Авторские материалы от лектора тренинга.
Обучение проводится в группах и в учебной комнате, где имеется дизайн комнаты для поддержки результатов обучения языку, с необходимыми учебными материалами, предметами обстановки и техническими средствами.