Tööalane inglise keel A2 tasemele

Õppe kogumaht: 120 ak/h, millest 90 kontaktõpe ja 30 ak/h iseseisev töö.

Hind: 1800 eurot,  TASUTA LÕUNA.

Sihtgrupp – Täiskasvanud keelehuvilised.

Eesmärk
Õpilane mõistab lihtsate vestluste, sõnumite ja tekstide sisu läbitud teemade piires. Lisaks mõistab lauseid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega. Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:
• Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel
• Suudab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi
• Mõistab sisu konteksti päevauudistes
• Saab hakkama elementaarse asjaajamisega.
Õppesisu
Suuline väljendusoskus, sõnavara: tervitamine ja tutvustamine/tutvumine; igapäevased
väljendid, nimi-, omadus- ja tegusõnad; perekond ja sõbrad; ametid ja töö; vaba aeg;
reisimine; ilm; toad ja mööbel; eluruumi kirjeldamine; tunnete kirjeldamine; telefoninumbrid; kellaaeg; vabandamine; juhiste küsimine ja andmine; poes, kohvikus  jne suhtlemine; kuupäevad; palvete esitamine ja ettepanekute tegemine; rongi-, bussi-ja lennujaamas suhtlemine; inimeste kirjeldamine; tulevikuplaanid; oma kogemustest rääkimine ja tunnete kirjeldamine.

Lugemine: mõistab kõike olulist igapäevases ja lihtsamas tekstis; mõistab sisu ja konteksti päevauudistes.

Kuulamine: ülevaade hääldusest (hääldusbaas, intonatsioon, lauserõhk) ja sõnade järjekorrast lauses; lihtsamate käibefraaside , numbrite, kellaaegade jne õppimine endast, teistest, oma ümbrusest rääkiva suulise teksti mõistmine.

Kirjutamine, grammatika: lihtolevik, lihtminevik, kestev olevik oleviku ja tuleviku väljendamisel; be going to tulevik, oleviku perfekt; loendatavad ja mitteloendatavad nimisõnad; modaaltegusõnad can, could, will; nimisõnade omastav kääne; isikulised asesõnad; küsisõnad; kesk- ja ülivõrre; infinitiiv eesmärgi väljendamiseks.

Õppemeetodid
Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis, kuid vajadusel on pakkuja valmis tagama ka individuaaltunde. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette toimetulekuks nii sotsiaalseks suhtlemiseks (nii ametlikes kui mitteametlikes situatsioonides) kui informatsiooni vahetamiseks.
Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste ja videomaterjali mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel.

A2 tase

Mõistmine: Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu-väljendeid, mis on vahetult seotud talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Mõistab lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisu. Oskab lugeda väga lühikesi lihtsaid tekste. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid). Samuti suudab mõista lühikesi lihtsaid isiklikke kirju.

Rääkimine: Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Suudab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmesuguseid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või viimast tööd.

Kirjutamine: Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks millegi eest.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

 

Рабочий английский на уровне А2
Общий объем обучения: 120 ак / ч, из них 90 контактных занятий и 30 ак / ч самостоятельной работы.
Цена: 1800 евро, БЕСПЛАТНЫЙ ОБЕД.
Целевая группа - взрослые любители языка.
цель
Студент понимает содержание простых разговоров, сообщений и текстов в рамках затронутых тем. Кроме того, он / она понимает предложения, которые относятся к областям, которые важны для него / нее. Работает в повседневных ситуациях общения.
Результаты обучения
В конце обучения ученик:
• Общайтесь в повседневных ситуациях общения, которые требуют прямого и простого обмена информацией по знакомым темам.
• Способен описать свою семью, других людей и условия жизни с помощью простых фраз и предложений, а также выразить свои потребности
• Понимает содержание в контексте ежедневных новостей
• Может заниматься элементарным бизнесом.
Содержание обучения
Навыки устного выражения, словарный запас: приветствие и знакомство / знакомства; ежедневно
выражения, имена, качества и глаголы; семья и друзья; занятия и работа; свободное время;
путешествия; погода; комнаты и мебель; описание жилища; описание чувств; телефонные номера; время; Извинившись; спрашивать и давать инструкции; связь магазина, кафе и т. д .; даты; отправлять молитвы и вносить предложения; связь на поезде, автобусе и аэропорту; описание людей; планы на будущее; говорить о вашем опыте и описывать ваши чувства.
Чтение: понимает все важное в повседневном и простом тексте; понимает содержание и контекст в ежедневных новостях.
Прослушивание: обзор произношения (произношение, интонация, давление предложения) и порядка слов в предложении; Изучение простых глаголов, чисел, времени и т. д. Понимание устного текста о себе, окружающих.
Письменность, грамматика: простое, прошлое, прочное настоящее и настоящее; идти в будущее, настоящее совершенное; исчисляемые и нечитаемые существительные; модальные наречия могут, могут, будут; существительное с существительными; личные местоимения; вопросительные слова; средний и превосходный; Инфинитив для выражения цели.
Методы обучения
Методология в основном основана на принципах коммуникативного изучения языка, которые в первую очередь рассматривают язык как средство общения. Курс проводится в групповом занятии, но при необходимости провайдер готов предоставить индивидуальные занятия. При развитии речевых навыков внимание уделяется как говорящим, так и разговорным навыкам, чтобы подготовить слушателей к тому, как справиться с социальным общением (как в формальных, так и в неформальных ситуациях) и в обмене информацией.
Курс развивает навыки говорения, аудирования, чтения и письма при работе с текстами, составлении текстов, понимании и передаче записей и видео материалов, а также прямом устном общении.

Уровень А2
Понимание: Понимает предложения и часто используемые слова-выражения, которые непосредственно связаны с важными для него областями (например, информация о себе и семье, покупки, дом, работа). Понимает суть коротких, простых и четко выраженных высказываний. Может читать очень короткие простые тексты. Может найти ожидаемую конкретную информацию о простых повседневных текстах (таких как объявления, предложения о работе, проспекты, меню, графики). Вы также можете понять короткие, простые личные письма.
Говоря: работает в повседневных ситуациях общения, которые требуют прямого и простого обмена информацией по знакомым рутинным темам. Могу разговаривать, хотя пока не умею управлять беседой. Можно использовать различные фразы и фразы, чтобы описать вашу семью и других людей, условия жизни, образование, текущую или последнюю работу.
Письменность: умеет делать заметки и писать очень простое личное письмо, например, поблагодарить кого-то за что-то.
Учебный сертификат выдается учащемуся после достижения результатов обучения. Если нам не удается достичь результата обучения, мы выдаем сертификат об участии в курсе.